Spela direkt
 
Spela direkt
TRUSTe

Slutanvändarlicensavtal för webbplatser som drivs av 888.com Group

Detta licensavtal uppdaterades sist den 29. september 2014.


Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (hädanefter "företaget" eller "vi") har sitt säte i Gibraltar och lyder under dess lagstiftning och ingår 888-koncernen. Företaget är licensierat och regleras av regeringen i Gibraltar i enlighet med tillämplig spellagstiftning i syfte att på internet tillhandahålla vadslagningstjänster såsom kasino, poker, vadslagning på sport och bingotjänster.

Företaget tillhandahåller speltjänster via egna varumärken som (i) 888, (ii) Casino-on-Net, (iii) Pacific Poker, (iv) 888sport, (v) 888ladies, (vi) Redbus Bingo, (vii) Posh Bingo och andra relaterade bingovarumärken, (viii) 888games, (ix) 888casino, (x) 888poker, (xi) 888play, (xii) Reef Club Casino; (xiii) LuckyAcePoker; och (xiv) Euro City Casino (vart och ett "In-House-märke") samt via tredje parts varumärken som så kallade "generiska varumärken" såsom (i) Tower Torneos, (ii) Lotos, (iii) Harrah's, (iv) SnapCall och (iv) Oxygen9casino (vart och ett generiska varumärken). Utöver de speltjänster via internet (hädanefter benämnda "internetplattformen") kan det även hända att företaget emellanåt tillhandahåller sina tjänster via alternativa plattformar såsom i) interaktiv tv, ii) mobilspelsplattformar och iii) underhållningsplattformar på flygplan (samtliga "alternativa plattformar").

Vid användning av företagets speltjänster, antingen via ett eget eller ett generiskt varumärke liksom via internetplattformen eller någon av de alternativa plattformarna ska detta slutanvändaravtal (hädanefter benämnt "avtalet") omfatta användning i under omständigheterna tillämplig utsträckning.

Utöver avtalet och den sekretesspolicy som användaren bör läsa igenom omfattas användningen av företagets speltjänster strängeligen av alla eventuella tilläggsregler som emellanåt tillämpas på de speltjänster som används, men inte uteslutande " bonuspolicyn", "utbetalningspolicyn", "policyn om ansvarsfullt spelande", "turneringsreglerna", "reglerna", reglerna för 888sports sportvadslagning, och "bingojackpotpolicyn" (tillsammans hädanefter benämnda "tilläggsreglerna") som i varje fall uppdateras, emellanåt.


1. Inledning

 • Genom att registrera sig hos företaget, använda företagets speltjänster, markera rutan "Jag har läst licensavtalet för slutanvändare och och godtar det" (eller en ruta med liknande lydelse) nedan och/eller genom att klicka på "Fortsätt filhämtningen" förbinder sig användaren att efterleva avtalet i dess helhet och utan förbehåll. Avtalet utgör ett bindande juridiskt dokument mellan användaren och företaget och ska i kombination med de tilläggsregler som anses ingå däri alltid styra användarens bruk av speltjänsterna.
 • Företaget bedriver sin verksamhet under en fjärrspelslicens som beviljats av regeringen i Gibraltar i enlighet med bestämmelserna i spellagstiftningen (Gaming Ordinance). Alla transaktioner mellan användaren och företaget äger rum i Gibraltar där företagets huvudservrar finns.
 • Företagets programvara, som är tillgänglig i såväl nedladdningsbart som fysiskt format (hädanefter benämnt "Programvaran"), ger användaren tillgång till speltjänsterna (hädanefter benämnda "Tjänsterna"). Företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande utan föregående meddelande tillfälligt stänga av, modifiera, ta bort eller lägga till tjänster eller programvaran med omedelbar verkan. Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster som användare lider som ett resultat av genomförda ändringar och användaren kan inte resa några anspråk gentemot företaget i detta avseende.
 • Med avseende på användningen av tjänsterna får användaren endast ha ett konto som ska vara registrera i hans/hennes eget, riktiga namn. Programvaran och tjänsterna får endast brukas via användarens eget konto och det är aldrig tillåtet att använda programvaran eller tjänster via någon annans konto. Om en användare skulle försöka öppna mer än ett konto, i sitt eget eller någon annans namn, eller försöka använda tjänsterna via en annan persons konto äger vi rätt att omedelbart stänga användarens samtliga konton, beslagta samtliga penningsummor på dessa konton och utesluta användaren från framtida bruk av tjänsterna.
 • Om det anses vara tillämpligt kan bolaget besluta enligt eget gottfinnande att förhindra att flera konton registreras av någon från samma familj eller som bor i samma hushåll. Bolaget ansvarar inte på något sätt för att förhindra registrering av flera konton, men kan vid behov vidta åtgärder om någon person öppnar flera konton, inklusive men inte begränsat till situationer där konton finns registrerade från samma hushåll, oavsett den registreringsinformation som angavs vid den tidpunkt då sådana konton öppnades.

2. Godtagande av villkor

 • Om det finns bestämmelser i detta avtal som användaren inte kan godta ska användaren genast sluta använda programmet och avinstallera det från datorn.
 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra tillägg till, modifiera, uppdatera och ändra villkoren i detta avtal (inklusive samtliga tilläggsregler). Sådana tillägg, modifieringar eller ändringar tillkännages genom att den nya versionen av avtalet publiceras på tillämplig sida på webbplatsen för det egna eller generiska varumärket. Den modifierade versionen vinner laga kraft 14 dagar efter publiceringen på webbplatsen, och användarens fortsatta användning av tjänsterna eller programvaran efter ovannämnda 14-dagarsperiod ska betraktas som hans/hennes godtagande av ändringarna i avtalet. Användaren ansvarar själv för att se till han/hon känner till de korrekta och aktuella villkoren i avtalet och bör därför regelbundet kontrollera om uppdateringar har skett. OBS! Vi tar vårt ansvar i fråga om användarnas integritet på mycket stort allvar och eventuella ändringar av sekretesspolicyn kan därför endast ske helt i enlighet med policyns modifieringsvillkor.

3. Efterlevnad av lagstiftning

 • Internetspel kan vara olagligt i somliga rättskipningsområden. Användaren godtar härmed att företaget inte kan tillhandahålla juridisk rådgivning eller försäkringar i fråga om användningen av tjänsterna och företaget gör överhuvud inga framställningar vad beträffar tjänsternas laglighet i den aktuella jurisdiktionen. Användarna måste därför kontrollera tillämplig lagstiftning i jurisdiktionen innan han/hon registrerar sig och använder tjänsterna.
 • Tjänsten är endast avsedda för användare som inte förbjuds av gällande lag i den aktuella jurisdiktionen att spela på internet. Företaget har inte för avsikt att göra det möjligt för användarna att bryta mot gällande lag. Användaren förbinder sig, garanterar och accepterar att kontrollera att användningen av programvaran och tjänsterna följer alla gällande lagar, förordningar och regler. Företaget kan inte hållas ansvarigt för användare som olagligen och utan tillstånd använder programvaran och/eller tjänsterna. Om användaren är osäker på om det är tillåtet att använda programvaran och tjänsterna enligt gällande lagstiftning i den aktuella jurisdiktionen bör han/hon söka juridisk rådgivning inom samma rättskipningsområde. Genom att godta dessa villkor förbinder sig användaren att i största möjliga utsträckning vara företaget behjälpligt i fråga om efterlevnad av gällande lagar och regler.
 • Personer som är bosatta eller befinner sig i vissa länder såsom USA, Israel eller Turkiet äger inte rätt att öppna konto hos företaget, göra insättningar eller använda tjänsterna. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande lägga till ytterligare länder till den lista över länder som inte tillåter användning av tjänsterna.

4. Tillåten medverkan

 • Endast personer som fyllt 18 år eller inte är minderåriga enligt lagstiftningen i ifrågavarande jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är högst (hädanefter benämnt myndiga i lagens mening), får ägna sig åt de aktiviteter som ingår i tjänsterna och därmed ladda ner programvaran. Samtliga personer som inte är myndiga i lagens mening och laddar ner programvaran eller använder tjänsterna bryter mot villkoren i detta avtal. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst begära legitimation eller annan id-handling, inklusive röstprov, för att kontrollera att personer som inte är myndiga i lagens mening inte använder tjänsterna. Om företaget misstänker att en person som använder programvaran eller tjänsterna inte är myndig i lagens mening kan personens spelkonto avslutas och personen uteslutas från användning av programvaran eller tjänsterna om inte han/hon inte tillhandahåller en id-handling.
 • Vi förbehåller oss rätten att verifiera dina registreringsuppgifter såsom namn, adress, ålder och vilka betalningsmetoder du har använt, när som helst, genom att begära vissa dokument. Dessa dokument ska normalt sätt inkludera ett ID-kort, adressbevis i form av hushållsräkning och bevis på din betalningsmetod, och dessa kan skickas till oss via funktionen "Ladda upp dina dokument" som finns i kassan. Om vi bedömer det som nödvändigt kan vi begära att nämnda dokumentkopior vidimeras, vilket innebär att dokumenten stämplas och attesteras av en Notarius Publicus. I den händelse vår begäran om dokument inte uppfylls av medlemmen kan Företaget efter eget gottfinnande avsluta kontot och kvarhålla eventuella medel som finns där. Om dokumenten inte skulle uppfylla våra interna säkerhetskontroller, till exempel om vi misstänker att de har manipulerats eller på något sätt tillhandahållits för att missleda eller förvanska, ska vi inte vara tvungna att acceptera sådana dokument som giltiga och inte behöva ge synpunkter kring den exakta beskaffenheten av våra bedömningar kring dessa dokument.
 • Vi förbehåller oss rätten att kontrollera varje medlems bakgrund, oavsett anledning, inklusive (men inte begränsat till) eventuella undersökningar av medlemmens identitet, eventuella undersökningar av medlemmens kreditvärdighet eller andra förfrågningar om medlemmens personliga historia. Grunden för dessa undersökningar beror på det specifika fallet, men kan inkludera (men är inte begränsat till) verifiering av medlemmens registreringsuppgifter såsom namn, adress och ålder, verifiering av medlemmens ekonomiska transaktioner samt verifiering av medlemmens spelaktiviteter. Företaget har ingen skyldighet att informera medlemmen om att en sådan undersökning genomförs. Aktiviteterna kan inkludera anlitande av vissa specifika tredjepartsföretag som utför undersökningarna enligt önskemål. Företaget kan efter eget gottfinnande välja att spärra en medlems konto, och kvarhålla alla tillgångar, på grundval av en sådan undersökning och dess positiva utfall för företaget.
 • Under en förbindelseperiod om 24 månader därefter får ingen av företagets eller till företagskoncernen knutna bolags styrelseledamöter, direktörer, anställda, konsulter eller ombud, leverantörer eller försäljare direkt eller indirekt använda tjänsterna. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, såsom make/maka, partner, förälder, barn eller syskon. Vidare får inte medborgare eller invånare i Gibraltar ladda ner programvaran eller använda tjänsterna.

5. Informationsteknik/Immateriell egendom

 • Företaget beviljar härmed användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och icke vidarelicensierbar rätt att i enlighet med detta avtal installera och använda programvaran och allt material som härleds ur den, såsom upphovsrätt och övriga ingående immateriella rättigheter som är förknippade med tjänsterna. Programvaran får installeras på en hårddisk eller annan lagringsenhet och får säkerhetskopieras under förutsättning att sådana säkerhetskopior endast används i anslutning till tjänsterna och via en dator som användaren är den huvudsakliga användaren av. Programvarans kod, struktur och organisation skyddas av immateriella egendomsrättigheter. Det är inte tillåtet att

a. kopiera, vidaredistribuera, publicera, baklängeskonstruera, dekompilera, demontera, modifiera, översätta eller på annat sätt försöka komma åt källkoden för att skapa härledda verk av den
b. sälja, tilldela, vidarelicensiera, överföra eller leasa programvaran;
c. göra programvaran tillgänglig för utomstående parter genom datanätverk eller på annat sätt
d. exportera programvaran till andra länder (vare sig med fysiska eller elektroniska medel)
e. använda Programvaran på ett sätt som är förbjudet i gällande lagar och föreskrifter, (tillsammans "Förbjudna aktiviteter").

Användaren är ensam ansvarig för skador, kostnader eller utgifter som uppstår på grund av eller i samband med förbjudna aktiviteter. Användaren förbinder sig att omedelbart underrätta företaget så snart han/hon blir medveten om att någon ägnar sig åt förbjudna aktiviteter och ska då på ett rimligt sätt bistå företaget vid undersökningar som genomförs till följd av den lämnade informationen.

 

 • Varumärken som är förknippade med egna och generiska varumärken, såsom "888", "Casino-on-Net", "Pacific Poker", "888sport", "888ladies", "888games", "888casino", "888poker", "888play", " Euro City Casino", "Reef Club Casino", "Redbus Bingo", "Posh Bingo", "Tower Torneos", "LuckyAcePoker", "Lotos", "Harrah's", "Oxygen9casino", "SnapCall" och övriga varumärken, servicemärken och/eller firmanamn som emellanåt används av företaget, antingen för egen del eller tillsammans med generiska varumärkespartners (hädanefter benämnda "varumärken"), tillhör företaget, något av de i koncernen ingående företagen eller någon av dess licenstagare eller generiska varumärkespartners och dessa enheter innehar ensamrätten till dessa varumärken. Utöver rättigheterna till varumärkena äger företaget, något av de i koncernen ingående företagen och/eller dess licenstagare och/eller dess generiska varumärkespartner rättigheterna till allt annat material såsom programvaran, bilder, grafik, fotografier, animeringar, video, musik, ljudeffekter och text som är tillgängliga via programvaran eller på internet (hädanefter benämnt webbplatsinnehållet). Webbplatsinnehållet skyddas av upphovsrätt och/eller andra immateriella egendomsrättigheter. Användarna godtar härmed att användningen tjänsterna eller programvaran inte berättigar till några som helst rättigheter i varumärken eller webbplatsinnehåll och att de endast får användas helt i enlighet med detta avtal.

6. Användarens utfästelser och åtaganden

Med avseende på de rättigheter som beviljats användaren i fråga om användning av tjänsterna och programvaran utfäster, försäkrar, godtar och/eller förbinder sig användaren enligt nedan:

 • Användaren är myndig i lagens mening enligt definitionen i detta avtal, vid sunda vätskor och förmögen att ta ansvar för sina egna handlingar.
 • Alla uppgifter som användaren skickat in till företaget under registreringsprocessen eller vid senare tillfälle, exempelvis vid insättningstransaktioner, är sanna, aktuella, korrekta och fullständiga och överensstämmer med namnet/namnen på de kredit- eller bankkort eller andra betalkonton som används för att sätta in eller ta emot belopp på kontot. Om användaren, utan att avvika från det ovannämnda, vill använda ett kredit- eller bankkort eller något annat betalningsmedel som inte står i hans/hennes eget namn måste vederbörande, innan förbindelse upprättas med oss, erhålla ett fullständigt och tillräckligt samtycke från den rättmätige innehavaren och/eller personen vars namn används på betalningsinstrumentet för att kunna använda det för de syften som upptas häri. Vi är inte förpliktade att på något sätt fastslå riktigheten i ett dylikt samtycke och tar inget ansvar för de utfästelser som användaren gör i samband därmed. Användaren förbinder sig att omedelbart underrätta oss om eventuella ändringar av de uppgifter som tillhandahållits företaget. Emellanåt kan användaren ombes förse oss med vissa dokument som bekräftar uppgifterna på det kreditkort som används för att sätta in pengar på användarens konto. Beroende på resultatet av denna kontroll kan det hända att användaren inte längre tillåts sätta in ytterligare penningsummor med det tidigare använda kreditkortet. Om de uppgifter som användaren lämnar till oss visar sig vara osanna, inkorrekta, vilseledande eller på annat sätt ofullständiga gör sig han/hon skyldig till avtalsbrott och vi förbehåller oss rätten att, utöver andra åtgärder som vi vidtar efter eget gottfinnande, omedelbart avsluta kontot och/eller förhindra användaren från att använda programvaran eller tjänsterna.
 • Användarens konto hos företaget är endast avsett för användaren. Det innebär att det inte är tillåtet att låta utomstående parter (inklusive släktingar) använda kontot, lösenord eller identitet för att ge dem tillgång till tjänster eller programvaran och användaren ansvarar ensam för all aktivitet som utomstående parter ägnar sig åt under användarens konto. Användaren förbinder sig att inte avslöja användarnamn och lösenord till kontot för andra personer och han/hon ska vidta alla mått och steg för att säkerställa att dessa uppgifter inte lämnas ut till andra. Användaren ska omedelbart informera oss om det finns anledning att misstänka att kontot missbrukas av utomstående part och/eller att utomstående part(er) har tillgång till hans/hennes konto, lösenord eller identitet så att vi kan kontrollera kontot. Vidare ska användaren samarbeta med oss under denna kontroll i den utsträckning vi efterfrågar hans/hennes hjälp.
 • Du bär ansvaret för ditt användarnamn och lösenord på din egen dator och plats för internetåtkomst. Om denna kombination av användarnamn och lösenord "hackas" från din dator på grund av virus eller skadlig programvara som finns på datorn som du använder för internetåtkomst är detta ditt ansvar. Du ska rapportera alla möjliga hackingförsök eller säkerhetsbrister från din datorterminal omedelbart till Företaget.
 • Användaren har kontrollerat och fastställt att användningen av tjänsterna inte bryter mot några lagar eller regler i det eller de jurisdiktioner som omfattar användaren.
 • Användaren är helt införstådd med metoder, regler och procedurer kring tjänsterna och internetspel i allmänhet. Användaren är medveten om att det är hans/hennes ansvar att kontrollera att uppgifterna för insatser och spel är korrekta. Användaren kommer inte att handla eller uppträda på sätt som skadar företagets rykte.
 • Användaren är helt medveten om risken att han/hon kan förlora pengar vid spel via tjänsterna och ansvarar ensam för eventuella förluster. Användaren är införstådd med att användningen av tjänsterna sker helt frivilligt, efter eget godtycke och på egen risk. I samband med eventuella förluster kan användaren inte resa några som helst anspråk på företaget, andra företag inom koncernen eller generiska varumärkespartner eller deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare eller anställda.
 • Användaren är införstådd med att registrering och användning av tjänsterna innebär att vissa personuppgifter måste tillhandahålls (inklusive uppgifter om betalningsmetoder). Vi hanterar alla uppgifter som användaren tillhandahåller omsorgsfullt och vi förbinder oss att inte lämna ut denna information till utomstående parter utöver vad som anges i sekretesspolicyn. Användaren uppmanas läsa igenom sekretesspolicyn för att försäkra sig om att han/hon godtar vår policy i fråga om hur personuppgifter hanteras.
 • Du accepterar att Programvaran innehåller funktioner som tillhandahålls av tredje part som installeras automatiskt på din enhet som en del av programmet och som kan uppdateras automatiskt från tid till annan. Bland annat kan sådana funktioner kan få tillgång till din handhistorik som lagras på din egen enhet, i syfte att tillhandahålla dig med vissa kampanjer och meddelanden. Du kan välja att inte aktivera inspelning av din handhistorik eller avinstallera funktionen.
 • Användaren förbinder sig att använda våra webbplatser ("webbplatserna"), tjänster och programvaran i enlighet med villkoren i detta avtal och var och en av tilläggsreglerna, vilka emellanåt ändras, och att följa de regler och anvisningar för spelen som ingår i tjänsterna.
 • Inför statliga myndigheter, skattemyndighet eller andra myndigheter ansvarar användaren på egen hand för bokföring, betalning och redovisning av all skatt eller andra avgifter som han/hon är skyldig att betala för vinster som betalats ut.
 • Du samtycker till och godkänner att företaget får publicera de belopp du vinner tillsammans med ditt användarnamn på webbplatserna och/eller via sociala nätverk.
 • Användaren ansvarar själv för alla telekommunikationssystem, internettjänster och andra medgivanden och tillstånd som krävs i samband med användningen av programvaran och tjänsterna.
 • Användaren använder tjänsterna och programvaran endast i god tro gentemot såväl mot företaget och andra spelare som använder tjänsterna. För den händelse att företaget anser att användaren har använt tjänsterna eller programvaran svekfullt äger företaget rätt att avsluta användarens konto för tjänsterna och eventuella andra konton han/hon har hos företaget samt behålla alla penningsummor på dessa konton. Användaren avsäger sig härmed uttryckligen alla framtida anspråk gentemot företaget i detta hänseende.
 • Användaren är införstådd med att vissa av de spel som ingår i tjänsterna tillhandahålls som delade bord, vilket tillåter företaget att sammanföra användare av tjänster via egna eller generiska varumärken. Användaren är vidare införstådd med att han/hon efter företagets gottfinnande kan placeras vid dessa delade bord och att, i den utsträckning att användaren bryter mot detta avtal, företaget äger rätt att förhindra användaren från att spela både via egna och generiska varumärken.
 • Du vidkänner och samtycker till att om du väljer att självutesluta dig från någon av webbplatserna ska du inte ha rätt att öppna ett nytt konto hos någon annan webbplats som drivs av Företaget under din självvalda uteslutningsperiod, fram till dess att denna självuteslutning är över och det ursprungliga kontot har öppnats på nytt. I den händelse du bryter mot ovanstående ska vi ha rätt att blockera alla nya konton du öppnar på en annan Webbplats, förverka eventuella medel som du sätter in (eller tidigare har satt in) däri, och ska inte vara skyldiga att återbetala några medel som du har satsat eller vunnit via sådant konto.

7. Förbjuden användning av webbplatsen och tjänsterna

 • Illegala tillgångar och olagliga aktiviteter: Användaren intygar att de medel som används för spel på webbplatsen inte kommer från illegala källor och att tjänsterna inte på något sätt kommer att användas som ett system för penningöverföring. Användaren förbinder sig att inte använda tjänsterna för olaglig och bedräglig verksamhet eller förbjudna transaktioner (inklusive penningtvätt) enligt lagen inom den jurisdiktion som användaren omfattas av (i synnerhet lagarna i Gibraltar). Om företaget misstänker att användaren kan vara eller har varit inblandad i bedrägerier, olagliga aktiviteter eller andra oegentligheter, såsom penningtvätt eller annan verksamhet som står i strid med detta avtal, kan företaget välja att omedelbart bryta användarens tillgång till tjänsterna och/eller blockera hans/hennes konto. Om användarens konto avslutas eller blockeras under sådana omständigheter, äger företaget ingen skyldighet att betala tillbaka eventuella tillgångar på användarens konto. Utöver hävandet av användarens tillgång till tjänsterna och/eller blockering av kontot förbehåller sig företaget rätten att förhindra användarens tillgång till andra av företagets webbplatser och servrar eller andra tjänster som företaget tillhandahåller. Företaget äger rätt att informera berörda myndigheter, andra onlinetjänsteleverantörer, banker, kreditkortsföretag, elektroniska betalningsleverantörer och andra finansinstitut (hädanefter benämnda utomstående intressenter) om användarens identitet och all olaglig, bedräglig eller oegentlig verksamhet. Användaren förbinder sig att samarbeta helt och hållet med företaget vid en eventuell undersökning av sådan verksamhet. För att upprätthålla rättvist spel på våra webbplatser är det förbjudet att använda alla former av kända satsningstekniker för att kringgå husets standardfördel i våra spel. Detta innefattar (men är inte begränsat till) försök till korträkning. Om de spel som sker i ditt konto tyder på att du använder dig av sådana satsningstekniker kommer vi omedelbart att blockera kontot och kvarhålla eventuella medel i detta konto. 
 • Kringgående av säkerhetsåtgärder: Vi har utvecklat och använder oss av en egen sofistikerad teknik vars avsikt är att finna och identifiera användare som utnyttjar tjänsterna eller programvaran för bedrägeri och olaglig verksamhet. Användaren förbinder sig att inte bryta sig in i, försöka bryta sig in i, söka tillgång till eller på annat sätt försöka kringgå företagets säkerhetsåtgärder. Om företaget efter eget gottfinnande anser att användaren bryter mot denna bestämmelse äger företaget rätt att omedelbart häva hans/hennes tillgång till tjänsterna och/eller blockera hans/hennes konto samt att informera utomstående intressenter om användarens brott mot ifrågavarande bestämmelse.
 • Mjukvaruhjälpmedel: Användaren äger inte rätt att i samband med användningen av tjänsterna använda programvara som enligt vårt förmenande är utrustad med artificiell intelligens (hädanefter benämnda "Mjukvaruhjälp") Vi ser kontinuerligt över användningen av tjänsterna för att upptäcka användning av mjukvaruhjälpmedel. I händelse av att vi bedömer att mjukvaruhjälpmedel har använts förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga åtgärder, såsom att omedelbart blockera tillgången till tjänsterna för den aktuelle användaren, avsluta hans/hennes konto och konfiskera alla pengar som finns innestående vederbörandes konto.
 • Avsiktlig nerkoppling: Det är inte tillåtet att avsiktligen koppla ner under spelets gång på någon av webbplatserna. Vi har utvecklat och använder sofistikerade metoder som gör det möjligt för oss att söka upp och korrekt identifiera användare som avsiktligen kopplar ner under spelets gång. Om användare bryter mot denna punkt kan företaget efter eget gottfinnande omedelbart avsluta hans/hennes användning av tjänsterna och/eller blockera användarens konto. Om användarens konto avslutas eller blockeras under sådana omständigheter, äger företaget ingen skyldighet att betala tillbaka eventuella tillgångar på användarens konto. Utöver hävandet av användarens tillgång till tjänsterna och/eller blockering av kontot förbehåller sig företaget rätten att förhindra användarens tillgång till andra av företagets webbplatser och servrar eller andra tjänster som företaget tillhandahåller.

8. Användarens konto

 • Användarens konto är endast avsett för användarens personliga bruk och får inte användas i yrkesmässigt, affärsmässigt eller kommersiellt syfte.
 • Vi tar inget ansvar för utomstående parter som får tillgång till användarens konto och företaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för förluster som användaren åsamkas till följd av att hans/hennes lösenord missbrukats av annan person eller till följd av obehörig tillgång till användarens konto. Alla transaktioner där användarnamn och lösenord anges korrekt betraktas som giltiga, vare sig användaren gett sitt tillstånd till det eller inte.
 • Pengar som finns på användarnas konto ger ingen ränta.
 • Om användaren inte använder sitt konto på sex månader betraktas det som vilande. Denna sexmånadersperiod sträcker sig från det datum då den sista inloggningen till kontot gjordes. För vilande konton tar företaget ta ut en månatlig administrationsavgift på 10 procent av saldot från det datum då kontot blev vilande. Administrationsavgiften dras från saldot på det vilande kontot med start från den sista dagen i den sjätte månaden kontot är vilande och därefter den sista dagen varje påföljande månad tills saldot är noll. Om användaren loggar in på kontot under den tiomånaders period som administrationsavgiften dras upphör företaget att ta ut avgiften, men är inte skyldigt att betala tillbaka de avgifter som redan dragits ifrån kontot vid den aktuella tidpunkten.
 • Företaget kan alltid kvitta ett eventuellt positivt saldo på användarens konto mot eventuella skulder användaren har till oss. Som exempel: i händelse av att en återavgörelse krävs, efter att ett vad har avgjorts på ditt konto i samband med att du utnyttjat våra sportvadslagningstjänster, skall företaget ha rätt att från ditt konto ta ut den summa som krävs.
 • Företaget kan emellanåt implementera en avrundningspolicy i fall där valutaväxling förekommer när penningsummor sätts in av eller utbetalas till medlemmar. Effekten av denna policy är att insättnings- eller uttagsbelopp i andra valutor än USD rundas av uppåt eller neråt vid konvertering från eller till USD. Exempel: Om 10 EUR enligt företagets växelkurs motsvarar 13,61 USD sätts 14 USD in på användarens konto. Vidare information om avrundningspolicyn, som träder i kraft i specifika fall, tillhandahålls vid tidpunkten för valutaväxlingen.
 • Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller vägra insatser eller andra vad som användaren lägger via sitt konto.

9. Betalningstransaktioner och ekonomiska bedrägerier

 • Varje enskild användare har det fulla ansvaret att betala alla skulder han har till företaget. Användaren förbinder sig att inte reklamera eller försöka reklamera och/eller neka eller återföra gjorda betalningar och förbinder sig vidare att ersätta företaget för eventuella reklamationer, nekade eller återförda betalningar som han/hon gör samt eventuella förluster som företaget åsamkats till följd av detta. Företaget kan efter eget gottfinnande upphöra att tillhandahålla tjänsterna eller hålla inne betalningar till specifika användare eller till användare som betalar med specifika kreditkort.
 • Vi förbehåller oss rätten att hos utomstående parters kreditbolag begära kreditupplysning om användare på basis av den informationen vi får vid registreringen.
 • Vi förbehåller oss rätten att använda oss av utomstående parters betalningstjänster och/eller finansinstitut för att behandla betalningar som användarna gör i samband med användningen av tjänsterna. I den omfattning de inte står i konflikt med villkoren i detta avtal godtar användarna de villkor som sådan utomstående parters elektroniska betalningstjänster och/eller finansinstitut ställer.
 • I fall av misstänkt eller bedräglig betalning, inklusive stulna kreditkort eller andra bedrägerier (t.ex. reklamationer eller andra återförda betalningar), förbehåller vi oss rätten att blockera användarens konto, återföra utbetalningar som gjorts och ta tillbaka eventuella vinster. Vi äger rätt att informera berörda myndigheter eller enheter (inklusive kreditupplysningsföretag) om ekonomiska bedrägerier eller annan olaglig verksamhet och kan använda oss av indrivningsfirmor för att få tillbaka betalningar. Företaget kan dock inte under några som helst omständigheter hållas ansvarigt för obehörig användning av kreditkort, oavsett om kreditkortet har rapporterats som stulet eller inte.
  Vi förväntar oss att våra medlemmar gör insättningar för att spela aktivt med sina egna pengar. De gånger då detta inte verkar vara fallet förbehåller vi oss rätten att kräva ett nytt satsningsbelopp utöver de insatta beloppen innan vi medger några uttag från det aktuella kontot. Detta insatsbelopp utgör en multiplikation av de totalt insatta medlen, vilket vi anger från fall till fall (till exempel 1 x de insatta medlen). Vi förbehåller oss rätten att kräva att denna insats görs i vissa spel samt att utesluta vissa lågriskinsatser eller speltyper efter eget godtycke.
 • Alla inbetalningar till användarens konto måste komma från en enda betalningskälla, såsom ett kredit-, bank- eller betalkort där användaren står som kontoinnehavare i sitt eget namn.

10. Bonusar

 • Alla kampanjer, bonusar och specialerbjudanden är underkastade kampanjspecifika villkor och för bonusar som sätts in på användarens konto måste dessa villkor uppfyllas. Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka kampanjer, bonusar och specialerbjudanden.
 • För den händelse att företaget misstänker att en användare av tjänsten missbrukar eller försöker missbruka en bonuskampanj eller annan kampanj, eller sannolikt kommer att dra fördel av en vadslagningspolicy som företagit antagit genom missbruk eller avsaknad av god tro, kan företaget efter eget gottfinnande neka, hålla inne eller återta bonus- och kampanjerbjudanden eller tillfälligt eller permanent upphäva en policy med avseende på den aktuelle användaren, häva hans/hennes tillgång till tjänsten och/eller blockera användarens konto.
 • Alla personer som nyttjar Tjänsterna ska ha rätt till en, och bara en, välkomstbonus. Medlemmar som gör sin första insättning hos Företaget eller någon av dess Egna Märkes-partners (så kallad white label), och som har eller tidigare har haft ett konto på någon av de Webbplatser som ägs eller drivs av Företaget, inklusive både egna varumärken samt white label-varumärken, har inte rätt till ytterligare välkomstbonus såvida inte företaget bestämmer något annat helt efter eget gottfinnande.
 • För den händelse att Företaget efter eget gottfinnande bedömer att du har dragit orättvis fördel av Företagets välkomstbonusar eller har utfört någon annan handling i ond tro i anslutning till en bonuskampanj som erbjudits på någon av Webbplatserna som ägs och/eller drivs av Företaget, äger företaget rätt att blockera eller avsluta ditt konto hos företaget. Under sådana omständigheter är företaget inte skyldigt att återbetala eventuella penningbelopp på ditt konto, utöver din ursprungliga insättning.
 • Om vi har anledning att misstänka att ett konto eller en grupp konton används systematiskt – till exempel genom användandet av specifika insatstekniker eller satsning i grupp, ska Företaget ha rätt att blockera eller avsluta alla konton och under sådana förutsättningar åligger det inget krav på Företaget att återbetala sådana medel som eventuellt finns på ditt konto, annat än dina ursprungligen insatta belopp, om sagda belopp kvarstår på kontot.
 • Du kan begära att bonusar avlägsnas från ditt konto men du ska vara medveten om att sådant borttagande kan innefatta eventuella vinster gjorde med denna bonus.
 • Bonusen "bekräfta din identitet" tilldelas efter Företagets beslut och är därför eventuellt inte tillgängligt för alla medlemmar som bekräftar sin identitet hos oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka detta bonuserbjudande. Vi tar hänsyn till särskilda kriterier när vi avgör vilka medlemmar som får verifieringsbonusen, till exempel i vilket land registreringen sker, insättningsbelopp, betalningsmetod för insättningen och andra kontodetaljer. Om du har fler frågor om detta specifika bonuserbjudande och om ditt konto kan få den, kontakta oss på Operations@cassava.net.

11. Företagets åtaganden

 • Företaget är inte skyldigt att kontrollera om användare brukar tjänsterna i enlighet med detta avtal eller tilläggsreglerna som regelbundet uppdateras.
 • Under inga omständigheter kan företaget vara förpliktigat att undersöka eller följa upp klagomål från en spelare mot andra spelare som använder tjänsterna eller vidta andra åtgärder i samband därmed eller vidta åtgärder mot andra spelare av någon som helst orsak, såsom brott mot reglerna i detta avtal. Företaget kan efter eget gottfinnande besluta att vidta lämpliga åtgärder mot alla personer som misstänks för inblandning i olaglig verksamhet eller på annat sätt bryter mot villkoren i detta avtal, men har alltså ingen skyldighet att göra det.
 • Företaget har ingen skyldighet att behålla kontonamn eller lösenord. Om användare av andra orsaker än fel från företagets sida förlägger, glömmer eller tappar bort kontonamn eller lösenord kan inte företaget hållas ansvarigt för detta.
 • Företaget förbinder sig att hantera alla personuppgifter som lämnas av användare helt i enlighet med sekretesspolicyn.

12. INGEN GARANTI

 • TJÄNSTERNA OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I I BEFINTLIGT SKICK. FÖRETAGET GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (I LAG, FÖRFATTNING ELLER ANNAT) GARANTIER FÖR OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER OM SÅSOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR OM TJÄNSTERNAS ELLER PROGRAMVARANS KURANS, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER RIKTIGHET ELLER FÖR ATT ÖVERTRÄDELSER AV GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER INTE HAR GJORTS. ANVÄNDAREN TAR SJÄLV HELA RISKEN VAD BETRÄFFAR PROGRAMVARANS ANVÄNDNING, KVALITET OCH PRESTANDA.
 • VI GER INGA GARANTIER FÖR ATT PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT MOTSVARA ANVÄNDARENS KRAV, FUNGERA UTAN AVBROTT, HÅLLA TIDEN, VARA SÄKER ELLER FELFRI, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT PROGRAMVARAN ELLER SERVERN SOM DEN ÄR TILLGÄNGLIG PÅ KOMMER ATT VARA VIRUS- ELLER BUGGFRI, UPPVISA FULLSTÄNDIG FUNKTIONALITET, RIKTIGHET, DRIFTSÄKERHET I FRÅGA OM MATERIAL ELLER RESULTATET AV ELLER RIKTIGHETEN I DEN INFORMATION SOM ERHÅLLITS GENOM TJÄNSTERNA.
 • VID SYSTEM- ELLER KOMMUNIKATIONSFEL, PROGRAMFEL ELLER VIRUS I SAMBAND MED KONTOUPPGÖRELSER ELLER ANDRA DELAR AV TJÄNSTERNA ELLER SOM LEDER TILL ATT ANVÄNDARE FÖRLORAR DATA ELLER ANDRA SKADOR PÅ DATAUTRUSTNING ELLER PROGRAMVARA KAN VI INTE PÅ NÅGOT SÄTT HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT ANVÄNDARNA OCH FÖRETAGET FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ANNULLERA ALLA BERÖRDA SPEL OCH VIDTA ANDRA ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄTTA TILL SÅDANA FEL UTÖVER ATT FÖRETAGET INTE ÄR SKYLDIGT ATT SÄKERHETSKOPIERA NÄTVERK OCH/ELLER SYSTEM ELLER LIKNANDE TJÄNSTER.
 • FÖRETAGET SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR HANDLINGAR ELLER FÖRBISEENDEN SOM BEROR PÅ ATT INTERNETLEVERANTÖREN ELLER ANDRA UTOMSTÅENDE PARTER MED VILKEN ANVÄNDAREN HAR ETT AVTAL FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL SERVERN FÖR WEBBPLATSEN.

13. Ansvarsbegränsning

 • Användaren är införstådd med att användningen av tjänsterna är frivillig och att det sker efter eget godtycke och på egen risk.
 • Företaget kan inte hållas ansvarigt vid anspråk – baserade på avtalsrätt, skadeståndsrätt eller annan rättsgrund – från användare eller utomstående part för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått genom eller på något sätt kan förknippas med användarens eller utomstående parters användning av programvaran eller tjänsterna, såsom skadestånd för förlorad verksamhet, utebliven vinst (inklusive förlust av förväntad vinst eller problem med mottagande av förväntad vinst), avbrott i verksamheten, förlorad affärsinformation eller annan ekonomisk skada eller följdskada (även om vi har underrättats om risken för sådan förlust eller skada).
 • Företaget kan inte hållas ansvarigt vid anspråk – baserade på avtalsrätt, skadeståndsrätt eller annan rättsgrund – för några som helst förluster eller skador som uppstått ur eller på något sätt är förknippade med användning av länkar som finns på webbplatserna. Företaget ansvarar inte för innehållet på några av de länkar till internethemsidor som är tillgängliga via webbplatserna eller tjänsterna.
 • Användaren förbinder sig att företaget inte ska hållas ansvarig, av användaren eller utomstående part, för modifieringar, tillfällig avstängning eller upphörande av programvaran eller tjänsterna.
 • Inget i detta avtal kommer att gäller i sådan utsträckning att det undantar företaget från ansvar för bedrägeri, dödsfall eller personskador som orsakas av försumlighet från företagets sida.
 • Användaren förbinder sig att i händelse av att programvaran eller tjänsterna inte skulle fungera korrekt som följd av exempelvis förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlorade eller skadade data, kommunikations- eller ledningsfel, någons missbruk av webbplatserna eller dess innehåll, eventuella fel och förbiseenden i material eller andra faktorer utanför vår kontroll

  a. inte hålla företaget ansvarigt för eventuella förluster, såsom förlorad vinst, som kan uppstå; och

  b. göra anspråk på att behålla överskjutande del av vinster ifall fel som dessa skulle leda till en ökning av de vinster företaget är skyldig eller har betalat ut till användaren. Användaren ska omedelbart underrätta företaget om felet och till företaget betala tillbaka alla vinster som av misstag satts in på konto (enligt företagets anvisningar), annars äger företaget rätt att efter eget gottfinnande dra av en likvärdig summa från användarens konto eller en eventuell skuld till användaren.

14. Brott mot avtalsvillkoren

 • Användaren förbinder sig att på begäran omedelbart gottgöra, försvara och hålla företaget, dess generiska varumärkespartner och deras respektive företag samt styrelseledamöter, direktörer och anställda skadeslösa i händelse av krav, fordringar, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive juridiska och andra kostnader, oavsett hur de orsakas, som kan uppstå som följd av

a. användarens brott mot detta Avtal;
b. brott från användarens sida mot lag eller utomstående parters rättigheter;
c. användarens eller någon annan persons användning av tjänsterna eller programvaran med användarens användaridentitet oavsett om det sker med eller utan användarens tillstånd; eller
d. godtagande av vinster.

 • Om användaren bryter mot, eller företaget på skäliga grunder misstänker att användaren bryter mot, något av villkoren i detta avtal, kan företaget, utöver eventuell annan kompensation till företaget, efter eget gottfinnande välja att annullera användarens vinster och hålla inne ett eventuellt positivt saldo på kontot eller andra belopp användaren är skyldig företaget i avvaktan på utredning och/eller slutförandet av eventuella rättsliga åtgärder. Brott mot detta avtal kan också leda till att användaren utesluts, att hans/hennes konto avslutas och/eller att rättsliga åtgärder vidtas mot honom/henne.

15. Tvister

 • Användaren accepterar och godtar att en slumpgenerator fastslår de slumpmässiga händelser som krävs i samband med tjänsterna och i fall av brist på överensstämmelse mellan resultatet som visas i programmet (som installerats och använts på användarens maskinvara) och på vår server har resultatet på vår server företräde. Användaren är införstådd med och godtar att (utan att detta påverkar andra rättigheter och kompensation) företagets register och arkiv har slutgiltig auktoritet vid fastställande av villkor för användningen av tjänsterna och användaren äger ingen rätt att bestrida företagets beslut i dessa frågor.
 • Inga anspråk eller tvister som skett mer än sju dagar efter det datum då den ursprungliga transaktionen beaktas, och alla anspråk och tvister bör vändas till kundtjänstavdelningen support@888.com. eller via e-postadressen till det generiska varumärkets kundtjänst.

16. Varaktighet och uppsägning

 • Detta avtal träder i kraft omedelbart efter det att användaren har slutfört registreringsprocessen hos företaget och är i kraft såvida det inte eller tills det sägs upp i enlighet med avtalets villkor.
 • Vi kan med omedelbar verkan och utan föregående meddelande säga upp detta avtal och användarens konto (inklusive användarnamn och lösenord)

  a. om vi av någon anledning beslutar oss för att sluta tillhandahålla tjänsterna i allmänhet eller specifikt till användaren
  b. om vi anser att användaren har brutit mot någon av villkoren i detta avtal
  c. om användaren har brukat tjänsterna på ett olämpligt sätt eller bryter mot andan i detta avtal
  d. om ditt konto på något sätt är associerat med ett befintligt konto som har stängts. Om ditt konto är associerat med, eller relaterat till, befintliga blockerade konton, kan vi stänga ditt konto, oavsett på vilket sätt dessa konton är relaterade, samt de registreringsuppgifter som tillhandahållits i nämnda konton; eller
  e. av något annan orsak som vi finner lämplig. Med undantag för vad som i övrigt föreskrivs häri och med förbehåll för vår rätt att dra av belopp som användaren är skyldig oss kommer vid detta avtals uppsägning alla tillgodohavanden på användarens konto att återbetalas till honom/henne.

 • Du kan när som helst säga upp detta Avtal och ditt konto (inklusive användarnamn och lösenord) genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@888.com eller via e-postadressen till en kundtjänsten hos en av våra generiska varumärken, kommer denna uppsägning träda i kraft när Företaget avslutar ditt konto (inklusive användarnamn och lösenord), och kommer att ske inom sju kalenderdagar efter det att Företaget tagit emot e-postmeddelandet på sina servrar i Gibraltar, med förbehåll för att du ansvarar för all aktivitet på ditt konto efter att du skickat e-postmeddelandet och före vår uppsägning av ditt konto.
 • När avtalet stängs ska användaren:

  a. upphöra med användningen av programvaran och tjänsterna
  b. betala alla återstående skulder till företaget
  c. och avlägsna och permanent ta bort programvaran från dator och förstöra all relaterad dokumentation som användaren har i sin ägo, förvarar, förvaltar eller kontrollerar.

 • Rätten att säga upp detta avtal som ges i denna paragraf ska inte hindra någon annan rätt eller kompensation som parterna har med avseende på aktuell överträdelse (om så skett) eller andra överträdelser.
 • Vid avtalets uppsägande ska ingendera av parterna av något skäl, utöver vad som anges i detta avtal och med förbehåll för de rättigheter eller skyldigheter som tillkommit innan uppsägningen, mot den andra parten ha några ytterligare skyldigheter enligt detta avtal.
 • För den händelse att vi säger upp detta avtal (inklusive tilläggsreglerna) på grund av en överträdelse från användarens sida har företaget ingen skyldighet att återbetala eventuella penningsummor på användarens konto och användaren kan inte resa några på anspråk gentemot företaget i detta hänseende.
 • Om du har valt att utesluta dig själv, kommer ditt konto att stängas för företagets alla varumärken. Men om du väljer en tillfällig "ta en paus"-period kommer ditt konto att stängas endast förd det begärda företagets varumärke. Det är din skyldighet att följa denna begränsning under hela den fastställda tiden. Om du öppnar nya konton medan du befinner dig i en självuteslutningsperiod eller "ta en paus"-period för någon av de varumärken som drivs under Företagets paraply kommer vi att stänga alla konton så snart de upptäcks. Vi är inte förpliktade att återbetala några insättningar eller medel från kontot som du öppnat medan du var självutesluten.
 • Om du tidigare har haft problem med spelmissbruk, finansiella svårigheter eller något annat sådant problem som faller under "ansvarsfullt spelande"-procedurerna är det ditt ansvar att avstå från att öppna nya konton medan ett sådan problem föreligger. Om du till exempel tidigare har blockerats på grund av spelberoende hos ett varumärke som drivs av Företaget är det din förpliktelse att avstå från att öppna nya konton hos något av de varumärken som drivs av Företaget. Om du gör detta kommer vi att stänga alla kontot så snart de upptäcks. Vi är inte förpliktade att återbetala några insättningar eller medel från kontot som du öppnat medan ett sådant problem förelåg.

17. Allmänt

 • Om någon del av detta avtal döms vara olaglig, ogiltig eller av något annat skäl inte kan verkställas ska det villkoret kunnas tas bort från resten av avtalet och inte påverka giltigheten och verkställigheten hos återstående villkor i detta avtal. I sådana fall ska den del som är ogiltig eller inte kan verkställas skrivas om på ett sätt som överensstämmer med gällande lag så att den i största möjliga mån reflekterar parternas ursprungliga avsikt.
 • Inga avsägande av villkor i detta avtal som vi gör ska tolkas som ett avstående på föregående eller efterföljande brott mot något av villkoren i detta avtal.
 • Såvida inget annat uttryckligen anges ska ingenting i detta avtal skapa eller ge utomstående parter några rättigheter eller andra förmåner.
 • Ingenting i detta avtal ska tolkas som att det skapar agentur, partnerskap, stiftelse, förmyndarskap eller annan form av gemensamt företag mellan användaren och oss.
 • Detta avtal utgör hela avtalet mellan företaget och användaren med avseende på användningen av programvaran och tjänsterna och ersätter eventuella tidigare överenskommelser mellan företaget och användaren rörande densamma. Genom att godta avtal bekräftar användaren att han/hon inte förlitat sig på några utfästelser utöver vad som uttryckligen skett av företaget i detta avtal.
 • Företaget förbehåller sig rätten att utan ditt medgivande överföra, överlåta, vidarelicensiera eller pantsätta hela eller delar av detta avtal i) till en annan enhet inom samma koncern som företaget eller ii) i händelse av en sammanslagning, försäljning av tillgångar eller andra liknande affärsmässiga transaktioner som företaget kan vara involverat i.
 • Användaren får inte på något som helst sätt överföra, överlåta, vidarelicensiera eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter under detta avtal.
 • I detta avtal avses med "användare", "användaren" och "användarna" alla personer som använder tjänsterna eller programvaran som omfattas av detta avtal. Såvida inget annat anges åsyftar "vi", "oss" eller "vår/vårt" sammantaget företaget och dess dotterbolag, närstående bolag, direktörer, styrelseledamöter, anställda, ombud och underleverantörer.
 • Ingenting i detta avtal ska tolkas som att det ger användaren några som helst borgen- eller säkerhetsintresse i företagets tillgångar inklusive, för att undanröja alla tvivel, de innestående belopp som krediterats användarens konto.

 

18. Gibraltars spellagstiftning

Företaget regleras av Gibraltars lagar och regler angående interaktiva spel. Användaren är införstådd med att företaget i enlighet med sådana lagar och regler kan vara tvunget att lämna ut viss information om användaren och hans/hennes konto till Gibraltars myndigheter.

19. Chattfunktion

Som ett led i användningen av tjänsterna kan företaget tillhandahålla en chattfunktion via vilken användarna kan kommunicera med andra användare av tjänsterna. Företaget förbehåller sig rätten att granska chattfunktionen och spara uppgifter om alla uttalanden som gjorts i en sådan funktion. Användningen av chattfunktionen är underkastad följande regler:

 

 • Användare får inte göra uttalanden av sexuell eller grovt kränkande karaktär, inklusive uttalanden som uttrycker trångsynthet, rasism, hat eller svordomar.
 • Användare får inte göra oförskämda, nedsättande, trakasserande eller förolämpande uttalanden mot andra användare av tjänsterna.
 • Användare får inte göra uttalanden som gör reklam för eller främjar någon annan online-enhet.
 • Användare får inte göra uttalanden om företaget eller webbplatserna eller någon annan internetsida som är relaterad till företaget som är osanna, illvilliga och/eller skadliga för företaget.
 • Vi är fullt medvetna om att många av våra spelare världen över inte har engelska som modersmål. Men för närvarande gör vår policy gällande att detta är det enda tillåtna språket i chattfunktionen. 
 •  Om användare bryter mot någon av ovanstående regler för chattfunktionen har företaget ska ha rätt att frånta dig chattprivilegier och även att temporärt eller permanent avsluta ditt konto. Vid ett sådant avslut ska företaget, efter det att avdrag gjorts för eventuella skulder till företaget, betala tillbaka de pengar som användaren har innestående på sitt konto.

OBS! Vid användning av chattfunktion kan personuppgifter som lämnas av användare läsas, samlas in eller användas av andra användare av chattfunktionen och av utomstående parter för att skicka icke efterfrågade meddelanden till användaren i fråga. Företaget ansvarar inte och kan inte hållas ansvarigt för de personuppgifter som användare väljer att lämna ut via chattfunktionen.

20. Kundtjänstavdelningen och kampanjer

 • Användarnas samtal till kundsupporten kan spelas in av kundtjänstavdelningen i syfte att fastställa kundsupportens kvalitet.
 • Användaren godtar härmed att företaget använder de kontaktuppgifter som han/hon lämnade vid registreringen för att emellanåt kontakta honom/henne i samband med användningen av tjänsterna eller andra produkter och tjänster som emellanåt tillhandahålls av företaget, dess partners eller dotterbolag.
 • Företaget tolererar inte att användare av tjänsterna uppträder oförskämt mot företagets anställda. För den händelse att företaget efter eget gottfinnande bedömer att användaren på telefon, i livechatt, via e-post eller på annat sätt har uppträtt oförskämt eller uttalat sig nedsättande mot företagets anställda äger företaget rätt att blockera eller avsluta användarens konto hos företaget. Under sådana omständigheter är företaget inte skyldigt att återbetala eventuella penningbelopp på användarens konto.
 • Företaget kan emellanåt driva särskilda kampanjer som riktar sig till användarna. Dessa kampanjer kan bedrivas på olika sätt, exempelvis via i) e-post, ii) telefon, iii) sms och iv) extrafönster som öppnas i programvaran. Kampanjer börjar kl 00:00 och slutar 23:59 GMT på utsatta datum, om inget annat anges i kampanjens villkor.
 • Vi tillhandahåller en möjlighet för användaren att inte ta emot olika typer av budskap från företaget och om användaren väljer att utnyttja denna möjlighet förbinder sig företaget att respektera hans/hennes önskemål i detta hänseende.

21. Växelkurs

 • Du är införstådd med och accepterar att jackpottar och andra erbjudandebelopp kan visas på webbplatsen i en valuta men de facto betalats till dig i en annan valuta. Alla valutaomräkning utförs av företaget i syfte att låta dig att deponera och ta ut pengar från ditt konto skall utföras av företaget till den rådande växelkurs som vid denna växeltidpunkt är jämförbar med dagliga affärsmässiga kurser som tillhandahålls av banker och kreditkortsföretag.

22. Avinstallations- och genvägstillägg

Om du använder den nedladdningsbara versionen av programmet och vill avinstallera det kan du göra det via Lägg till/ta bort program i datorn.

Observera att vid installation av programmet ska dessa genvägar läggas till på datorns skrivbord:

 • Snabbstartsgenväg
 • Skrivbordsikon
 • Klientlänk från Startmenyn.
 • Mapp med företagsnamn innehållande klientlänk och avinstallationslänk via alternativet Program på Startmenyn.
 • Klientlänk från Spel-alternativen i Startmenyn.

Om du väljer att avinstallera programvaran kommer vissa registreringsnycklar att lämnas kvar i din dator för att kunna vidhålla regler för ansvarsfullt spelande, spelregler, övervakning av bedrägeriförsök, och för att uppfylla kraven från Gibraltar Regulatory Authority (GRA).


23. Minsta hårdvarukrav

För att kunna använda tjänsterna måste slutanvändarna antingen installera en C++-applikation på sina datorer (för den nedladdningsbara versionen) eller använda onlineversionen av tjänsterna (utan nedladdning).

De lägsta rekommenderade specifikationerna för den nedladdningsbara versionen är:

 • Windows operativsystem, XP eller nyare
 • 64 MB RAM eller mer (rekommenderas)
 • Alla slutanvändare måste ha insticksprogrammet Adobe Flash Player (10.3 och senare) installerat.
  Om Adobe Flash Player-versionen sm är installerad inte är kompatibel med kravet ovan kommer slutanvändarna att uppmanas ladda ner och installera den version som krävs.

Minimikraven för en Mac-plattformsklient är:

 • OS-version: Mac OS X 10.6.8
 • CPU: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
 • Minne: 4GB DDR2 667 MHz

Webbläsarversionen stöds i dessa webbläsare:

 • IE6 och senare, Firefox 3 och senare, Safari 4 och senare, Chrome 4 och senare
 • Alla användare måste ha insticksprogrammet Adobe Flash (10 och senare) installerat

24. Många valutor i casinot

Om du har valt att ha din casino-spelkontovaluta i GBP eller EUR rekommenderar vi starkt att du uppgraderar alla versioner av casinot som du har installerat, till den senaste versionen som har fullständiga funktioner för flera valutor. Om du öppnar en gammal version av casinot, som inte har uppgraderats, kommer diverse felaktigheter att visas som vi inte tar ansvar för på något sätt. T.ex. kommer spelhistoriken över omgångar som spelats i din registrerade valuta, att visas med fel valutasymbol och rätt historik kan endast visas i den nya versionen av casinot.

25. Gällande lag

Detta avtal och förhållandet mellan parterna är underkastat och ska tolkas i enlighet med lagarna i Gibraltar och användaren samtycker oåterkalleligen till företagets förmån att domstolarna i Gibraltar äger ensam domsrätt i alla tvister (inklusive kvittningsanspråk och motfordringar) som kan uppstå i samband med detta avtals tillkomst, giltighet, kraft, tolkning, verkställande av de juridiska förhållanden som upprättas av detta avtal eller på annat sätt uppkommer i anslutning till detta avtal.


26. Språkliga avvikelser

Detta avtal är i originalversionen avfattat på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av detta avtal jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.

 

27. Villkor för specifika spel

 

Jackpottvinster 

Du godtar härmed att för den händelse att du vinner en jackpot på 20 000 USD eller mer (eller motsvarande i annan valuta) på kasinots spelautomater, videospelautomater, videopoker eller annat jackpottspel eller -maskin har företaget en oåterkallelig, exklusiv och oupphörlig världsomspännande rätt och licens att använda ditt namn, ditt fotografi, eller avbild i samtliga medier i syfte att marknadsföra företaget och webbplatsen och du förbinder dig att samarbeta med företagets representanter i detta hänseende.

Jackpottvinster kan delas ut till vinnare i upp till 24 månatliga delbetalningar om Företaget beslutar detta efter eget gottfinnande.


Livecasino

Härmed bekräftar du att du för att kunna spela i vårt Live Casino måste du som spelare uppylla de lägsta hårdvaru-, mjukvaru- och anslutningskraven:

Hårdvara: 2.5 GHz Intel Pentium III eller 100 % kompatibel

1 GB RAM

Tangentbord, mus

Mjukvara: Microsoft Windows 2000/XP eller Vista

SVGA grafikkort med en ullösning på 800 x 600 eller högre

Internet Explorer 6.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 eller senare

Adobe Flash Player 9

Anslutning: 256 kbps

Du samtycker härmed till att i den händelse anslutningen till Live Casino tappas på grund av ej passande hårdvara, programvara och/eller anslutningskonfiguration hos spelaren, ska vi inte bära något ansvar att återbetala drabbad spelare och Företaget ska inte bära ansvar för någon form av förlust, inklusive förlorad vinst, som uppstått som ett resultat av detta.Poker

Härmed godtar användaren att samtliga insatser som användaren gör i samband med pokerspel med flera spelare är satsningar som görs gentemot andra användare och inte vad som läggs hos eller mot företaget. Företaget tar ingen som helst risk för insatser som lagts mellan olika användare. Under inga omständigheter lägger eller godtar företaget egna insatser.

Du är införstådd med och samtycker till att alla våra pokerspel med flera spelare är offentliga och kan därför granskas och publiceras av andra spelare, antingen vid speltillfället eller senare.

Vi tillhandahåller pokerspel med flera spelare i syfte att tillhandahålla en plattform där spelare kan spela poker och med hjälp av programvaran satsa mot varandra. Som gengäld för denna tjänst tar vi ut något av följande:

a. En provision (kallad husets provision) vilken beräknas i enlighet med husets regler.
b. En procentandel av inköpsavgiften för turneringarna.

Maskopi: Maskopi uppstår när två eller fler spelare vid ett pokerbord försöker tillförskansa sig ett orättvist övertag genom att dela information om sina kort eller andra uppgifter. Alla spelare som står i maskopi med varandra eller försöker att ställa sig i maskopi med en annan spelare kan permanent bannlysas från att använda tjänsterna eller programvaran eller andra tjänster med anknytning till företaget. Vidare kan deras konton kan komma att avslutas med omedelbar verkan och företaget äger då rätt att behålla eventuella penningsummor på dessa konton. Vi har utvecklat och använder en egen, sofistikerad teknik med avsikt att finna och identifiera spelare som står i maskopi. Om företaget under spelets gång informeras om misstänkt maskopi kan det efter eget gottfinnande avsluta misstänkta spelares tillgång till tjänsterna och/eller blockera deras konton samt kvarhålla alla tillgängliga medel på deras konton. Inga spelare äger rätt att kräva att företaget skall vidta några andra åtgärder mot spelare som misstänks för maskopi, fusk eller annan form av bedrägeri.

“Chip-dumping”: Chipdumping (Markerdumpning) sker när en spelare avsiktligt förlorar en hand för att på så sätt överföra sina spelmarker till en annan spelare. Alla spelare som ägnar sig åt eller försöker ägna sig åt markerdumpning medan de använder tjänsterna kan permanent bannlysas från att använda tjänsterna eller programvaran eller andra tjänster med anknytning till företaget. Vidare kan deras konton komma att avslutas med omedelbar verkan. Om företaget under spelets gång informeras om misstänkt markerdumpning kan det efter eget gottfinnande avsluta misstänkta spelares tillgång till tjänsterna och/eller blockera deras konton samt kvarhålla alla tillgängliga medel på deras konton. Under sådana omständigheter är det inte företagets skyldighet att återbetala till spelaren eventuella tillgångar på spelkontot vid den aktuella tidpunkten.

Om vi får anledning att misstänka att ett konto eller grupp av konton används systematiskt – till exempel genom att tillämpa vissa tekniker eller spela i grupp – har Företaget rätt att blockera eller avsluta dessa konton och är under dessa omständigheter inte skyldigt att återbetala några medel som kan finnas på ditt konto annat än i fråga om dina ursprungliga insättningar om dessa medel fortfarande finns kvar på kontot.

Platsstöd: Utan att avvika från den förbjudna användningen av mjukvaruhjälpmedel, får du inte använda något program eller externt stöd som, enligt vår mening, gör att du kan hitta en stol vid ett bord eller automatiskt placera dig vid bordet ( "platsstöd" ). Vi granskar fortlöpande tjänsterna efter tecken på användning av platsstöd och i händelse av att vi bedömer att de har använts förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga åtgärder, såsom att omedelbart blockera tillgången till tjänsterna för den aktuelle användaren, avsluta hans/hennes konto och konfiskera alla pengar som finns innestående vederbörandes konto.

Missbruk av "sitta över"-funktionen: "Sitta över"-funktionen är endast avsedd för att ta korta pauser mellan långa perioder av spel. Den är inte avsedd för användning när inget spel sker vid bordet, eller vid väntan på att spelare ska ansluta sig till eller lämna bordet. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, vidta åtgärder mot spelare som "sitter över" under längre tid. Spelare som upprepade gånger missbrukar "sitta över"-funktionen kan begränsas från att delta i våra pokerspel antingen tillfälligt eller på obestämd tid.

Betalningstvister: Varje enskild användare av tjänsterna bär det fulla ansvaret för att betala de pengar som han/hon är skyldig andra användare av tjänsterna och/eller företaget. Alla krav som en användare av tjänsterna kan ha på betalning av vinster i fråga om förlorade insatser som placerats av annan användare av tjänsterna ska ställas till den andra användaren, inte företaget. Företaget har ingen som helst skyldighet att betala användare i det fall en annan användare av tjänsterna inte betalar, oavsett orsak, eller att vidta några som helst åtgärder mot sådana användare. Tvister som uppstår mellan användare av tjänsterna, inklusive sådana som avser betalningsbedrägerier, är inte företagets ansvar.

Om ditt konto på något sätt är associerat med pokerbedrägerier – till exempel via markerdumpning, maskopi eller mottagandet av bedräglig penningöverföring – kan ditt konto komma att stängas och vi är inte förpliktade att återbetala till dig medel från ditt konto. Det oavsett om ditt konto kan bevisas medvetet ha mottaget pengar från en bedräglig användare eller inte.

I händelse av att en utredning kring pokerbedrägeri genomförs är vi inte förpliktade att acceptera någon förklaring kring varför bedrägliga medel har mottagits. Om en sådan utredning når en lösning och ditt konto åter öppnas kan vi välja att avlägsna de medel som utgjorde bedrägliga medel från ditt konto.

Penningöverföring – om du väljer att skicka pengar till ett konto godkänner du att denna överföring inte går att ångra. När beloppet och mottagarens användarnamn har bekräftats kan en sådan överföring inte ångras, och vi kommer inte att bära ansvar för förlust av medel som orsakats av att medlemmen överfört pengar till fel konto.

Om ditt konto mottar medel via penningöverföring från konton där säkerhetsproblem föreligger förbehåller vi oss rätten att blockera ditt konto och kvarhålla alla medel till dess att sådana säkerhetsproblem har lösts på alla konton – inklusive de som du tog emot pengar från.

Inga spelare äger rätt att kräva att företaget skall vidta några åtgärder mot spelare som misstänks för maskopi, fusk eller annan form av bedrägeri. Företaget kommer inte att tillhandahålla någon information i fråga om undersökningarna eller eventuella resultat därav. Användaren är helt medveten om risken att han/hon kan förlora pengar vid spel via tjänsterna och ansvarar ensam för eventuella förluster. Användaren är införstådd med att användningen av tjänsterna sker helt frivilligt, efter eget godtycke och på egen risk. I fråga om eventuella förluster kan du inte ställa några som helst krav på företaget, närstående företag, generiska varumärkespartner eller deras respektive direktörer, styrelseledamöter eller anställda.Livepoker

För att kunna spela vide livepokerborden måste du ha en videokamera ansluten till din dator.

Spelare som står över i ett livepokerspel kommer att tas bort från videopokerbordet för att göra platsen tillgänglig för andra spelare i väntelistan (om inte väntelistan är tom).

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet spelare som "tittar på" vid livepokerborden och ändra detta antal från gång till annan efter eget gottfinnande.

Användningen av livepokervideoborden är underkastad följande regler:

 • Användare får inte göra uttalanden eller på annat sätt bete sig på ett sätt som är av sexuell eller grovt kränkande karaktär, inklusive uttalanden som uttrycker någon form av trångsynthet, rasism, hat eller svordomar runt bordet.
 • Du ska inte göra några uttalanden eller på annat sätt bete dig på ett stötande, kränkande, trakasserande eller förolämpande sätt mot andra spelare vid bordet.
 • Du ska inte göra några uttalanden eller på annat sätt bete dig på ett sätt som försöker utyttja spelet i syfte att göra reklam eller främja kommersiella eller privata intressen.

I den händelse du bryter mot någon av punkterna ovan gällande misskötsel vid livepokervideoborden ska Företaget ha rätt att avlägsna dig från pokerrummet eller vidta andra åtgärder som man anser nödvändiga, inklusive tillfällig avstängning eller permanent avslutande av ditt konto.

Dessutom har företaget rätt att neka vinster i kampanjer relaterade till videopokerbord till alla deltagare som företaget bedömer har brutit mot någon bestämmelse inklusive att medvetet ha täckt över eller på annat sätt blockerat kameran.

Företaget ska dock inte hållas ansvarigt för bilder som läggs upp via webbkamerorna eller för kommentarer som våra medlemmar gör därpå och vi ska inte hållas ansvariga för upplevd förolämpning eller skada. Företaget måste inte övervaka sådana bilder och kommentarer eller informera dig om några åtgärder som tagits mot en medlem efter att klagomål framförts.

Ditt deltagande i livepokervideobordet anses vara ditt godkännande till att bolaget får använda ditt namn, ljud, bild, avbildning och land för reklam i marknadsföring såsom de finner lämpligt, utan krav på betalning och du ger härmed företaget rätt att göra det.

Du bekräftar och accepterar att företaget kan filma och fotografera pokerborden liksom strömma livevideo från desamma på Webbplatserna.

Vidare förstår du och godkänner att genom att vara med vid livepokerbordet kommer andra spelare vid bordet också att kunna använda och publicera din bild och ditt ljud bortom bolagets kontroll och du skall inte ha några krav mot företaget i detta avseende.

 

Sportvadslagning

Se "888sports regler för sportvadslagning". 

Bingo

Nya bingospel startas var tredje till var femte minut. En ny boll ropas ut var tredje sekund.

För samtliga spel gäller att minimiköpet är en (1) bricka och maximiköpet är 24 brickor. Observera dock att dessa antal emellanåt kan ändras. När en bricka har köpts går det inte att häva köpet.

För bingospel har vi satt följande insättningsgränser:

Daglig limit - 1000 GBP

Vecko-limit- 3000 GBP

Månatlig limit - 5000 GBP

För bingospel har vi satt följande utbetalningsgränser: Dagsgräns - 1,000 GBP, Veckogräns - 2000 GBP, Månadsgräns - 3000 GBP. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra ovanstående gränser efter eget gottfinnande.

Samtliga bingospel spelas i GBP (brittiska pund) även om användarna kan välja att ta utbetalningar i andra valutor i enlighet med företagets driftspolicy.

För den händelse att ett pris vinns av mer än 1 bricka delas priset lika mellan de spelare som innehar de vinnande brickorna.

Bonusar:

Om vi misstänker att en medlem missbrukar någon av våra insättningsrelaterade bonusar på något sätt kan vi välja att stänga kontot och eventuella relaterade konton som öppnats inom några av våra Tjänster och kvarhålla eventuella medel från dessa konton. En misstanke om missbruk kan baseras på upprepade mönster i form av insättning/uttag/återinsättning som sker enbart i syfte att få den insättningsrelaterade bonusen.

Om vi misstänker att medlemmen missbrukar våra gratiswebbplatser och gratisspel-erbjudanden kan vi välja att stänga kontot och eventuella relaterade konton som öppnats inom några av våra Tjänster och kvarhålla eventuella medel från dessa konton. Om vi misstänker att medlemmen missbrukar tanken och andemeningen med våra gratiswebbplatser – till exempel genom att spela upprepade gånger bara med gratisspel eller att köpa alla lotter till ett gratisspel kan vi välja att stänga kontot och eventuella relaterade konton som öppnats inom några av våra Tjänster och kvarhålla eventuella medel från dessa konton.

Om vi har anledning att misstänka att ett konto eller en grupp konton används systematiskt – till exempel genom användandet av specifika insatstekniker eller satsning i grupp, ska Företaget ha rätt att blockera eller avsluta alla konton och under sådana förutsättningar åligger det inget krav på Företaget att återbetala sådana medel som eventuellt finns på ditt konto, annat än dina ursprungligen insatta belopp, om sagda belopp kvarstår på kontot.

28. Cashup Card – villkor

 1. Cashup Card ("kort") kan lösas in, d.v.s. användas för att sätta in kortets valör, hos 888.com och deltagande webbplatser såsom egna och generiska varumärken.
 2. Vid köp av och efterföljande inskickande av kortnumret till oss för verifikation samtycker du till och godkänner att vara bunden av villkoren i detta avtal.
 3. Våra normala insättningsgränser gäller kort.
 4. Vi förbehåller oss att vägra att validera ett kortnummer eller upphäva dess användande om vi har anledning att misstänka att brott mot tillämplig lag eller bestämmelser har skett eller sannolikt kommer att ske.
 5. Kortet har inget faktiskt pengavärde och det kan inte laddas om. Inköpet av kortet är inte återbetalningsbart och kortets värde kan inte omvandlas till kontanter.
 6. För att kunna köpa och lösa in ett kort måste du vara 18 år gammal (eller äldre om så krävs i lagen i det land du bor).
 7. Vi ansvarar inte för förlust av eller skada på kortet när det väl har aktiverats. Du är enskilt ansvarig för förlist eller förstörelse som uppstått på grund av ett förlorat, skadat eller stulet kort eller ett kort använt utan din tillåtelse.
 8. Kortet måste användas inom den angivna tidsperioden som tillhör varje kort, annars upphör kortet utan undantag att gälla och vi ska inte ha någon skyldighet att göra någon återbetalning av inköpspriset gentemot dig. Du kan inte lägga till mer värde till ditt kort när kortet har upphört att gälla.
 9. Användningen av kortet är underkastad dessa villkor.

Avgifter

Vi förbehåller oss rätten att ta ut avgifter för att administrera dina insättningar och uttag, till och från ditt konto så som kan specificeras hos "kassören" från tid till annan.


SKRIV UT OCH BEHÅLL EN KOPIA AV DESSA VILLKOR FÖR EGET BRUK.