Spela direkt
 
Spela direkt
TRUSTe

Användningsvillkor

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (hädanefter "företaget") har sitt säte i Gibraltar och lyder under dess lagstiftning och ingår 888-koncernen. Bolaget är licensieras och står under tillsyn av regeringen i Gibraltar i enlighet med villkoren i Gibraltars hasardsspelslag (Gibraltar Gambling Act) av år 2005 i syfte att bedriva verksamhet i form av internetbaserade hasardspels- och vadslagningstjänster, såsom kasino, poker, sportbetting och bingotjänster. LÄS NEDANSTÅENDE ANVÄNDNINGSVILLKOR (HÄDANEFTER ”ANVÄNDNINGSVILLKOREN”) NOGA INNAN DU ANVÄNDER DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV BOLAGET.
OBS! Om du spelar eller registrerar ett konto i Förenade kungariket ("UK") är avtalsslutande parten med avseende på Användaravtalet (som definieras nedan) 888 UK Limited, ett bolag inom samma koncern som Cassava Enterprises Gibraltar Limited. Om du redan har registrerat ett konto i Förenade kungariket före 1 november, 2014, tilldelas och överförs härmed användaravtalet från Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited till 888 UK Limited. I båda dessa fall ska hänvisningar i avtalet till "Företaget" anses vara en hänvisning till 888 UK Limited och de ytterligare villkor som anges under rubriken "Spelare i Storbritannien" skall även gälla för dig.
888 UK Limited är registrerat i enlighet med Gibraltars lagstiftning och licensieras och står under tillsyn av Storbritanniens hasardspelskommission (UK Gambling Commission) i enlighet med villkoren i den brittiska hasardsspelslagen (UK Gambling Act) av år 2005 i syfte att bedriva verksamhet i form av internetbaserade hasardspels- och vadslagningstjänster, såsom kasino, poker, sportbetting och bingotjänster.
Företaget erbjuder speltjänster via sina varumärken (vart och ett är ett "eget varumärke"), diverse andra märken och via tredje part generiska varumärken, diverse andra märken och via tredje part ("generiska varumärken"). Utöver de speltjänster via internet (hädanefter benämnda "internetplattformen") kan det även hända att företaget emellanåt tillhandahåller sina tjänster via alternativa plattformar såsom i) interaktiv tv, ii) mobilspelsplattformar och iii) underhållningsplattformar på flygplan (samtliga "alternativa plattformar").
Vid användning av bolagets hasardspels- och vadslagningstjänster, antingen via internetplattformen eller en alternativ plattform ska detta användningsvillkoren omfatta sådan användning i, under omständigheterna, tillämplig utsträckning.
Utöver användningsvillkoren och den integritetspolicy som du bör läsa igenom omfattas användningen av bolagets speltjänster strikt av alla eventuella tilläggsregler som emellanåt tillämpas på de hasardspels- och vadslagningstjänster som du använder, såsom bonuspolicyn, uttagspolicyn, policyn om ansvarsfullt spelande, turneringsreglerna, husreglerna, frånkopplingspolicyn, 888sports regler för vadslagning på sport (sammantagna ”tilläggsreglerna”), i varje enskilt fall i enlighet med de regelbundna uppdateringar som sker. Användningsvillkoren tillsammans med integritetspolicyn och tilläggsreglerna, vilka anses vara en häri integrerad del, utgör ett juridiskt bindande dokument mellan dig och bolaget (sammantaget benämnt ”användaravtalet”).


1. Inledning

 • Genom att registrera dig hos bolaget, använda bolagets hasardspels- och vadslagningstjänster och/eller markera rutan ”Jag har läst licensavtalet för slutanvändare och och godtar det” (eller liknande lydelse) och/eller genom att ladda ner, installera eller använda programvaran förbinder du dig att efterleva användaravtalet i dess helhet och utan förbehåll. Som sådant utgör användaravtalet ett bindande juridiskt dokument mellan dig och bolaget och avtalet reglerar hela tiden din användning av våra hasardspels- och vadslagningstjänster.
 • Alla transaktioner mellan användaren och bolaget äger rum i Gibraltar där bolagets huvudservrar finns.
 • Bolagets programvara, som är tillgänglig i såväl nedladdningsbar som icke nedladdningsbar form och via antingen internetplattformen eller en alternativ plattform (hädanefter benämnt ”programvaran”) ger dig tillgång till hasardspels- och vadslagningstjänsterna (hädanefter benämnda ”tjänsterna”). Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, och utan föregående meddelande, tillfälligt stänga av, modifiera, ta bort eller utöka tjänsterna eller programvaran med omedelbar verkan. Bolaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster som du lider som ett resultat av genomförda ändringar och du kan inte resa några anspråk gentemot bolaget i detta avseende.
 • Programvaran och tjänsterna får endast brukas via ditt eget konto och det är aldrig tillåtet att använda programvaran eller tjänster via någon annans konto. Om du försöker använda tjänsterna via en annan persons konto äger vi rätt att omedelbart stänga samtliga dina konton, beslagta samtliga penningsummor på dessa konton och utesluta dig från framtida bruk av tjänsterna.
 • Om det anses vara lämpligt kan bolaget, enligt eget gottfinnande, besluta att förhindra att flera konton registreras eller används av dig eller någon från samma familj eller medlemmar i samma hushåll. Bolaget kan inte hållas ansvarigt på något sätt för att det förhindrar registrering av flera konton, men kan vid behov vidta åtgärder, såsom att behålla alla penningbelopp på sådana konton, om någon person öppnar flera konton, inklusive men inte begränsat till situationer där konton finns registrerade från samma hushåll, oavsett de registreringsuppgifter som angavs vid tidpunkten då ifrågavarande konton öppnades.

2. Godtagande av de allmänna villkoren

 • Om du inte godtar något eller några av villkoren i användaravtalet ska du omedeöbart avbryta användningen av programvaran och avinstallera den från datorn och/eller annan tillämplig enhet.
 • Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan göra tillägg till, modifiera, uppdatera och ändra villkoren i användaravtalet. Sådana tillägg, modifieringar eller ändringar tillkännages genom att den nya versionen av användaravtalet publiceras på tillämplig sida på webbplatsen för det egna eller generiska varumärket. Den modifierade versionen användaravtalet vinner träder i kraft 14 dagar efter publiceringen på webbplatsen, eller tidigare om så krävs enligt tillämplig lag, bestämmelse eller direktiv, och din fortsatta användning av tjänsterna eller programvaran efter ovannämnda 14-dagarsperiod betraktas som ditt godtagande av ändringarna i användaravtalet. Det förblir ditt ansvar att se till du är införstådd med de korrekta och aktuella villkoren i användaravtalet och du bör därför regelbundet kontrollera om det finns nya uppdateringar. OBS! Vi tar vårt ansvar i fråga om användarnas integritet på mycket stort allvar och eventuella ändringar av integritetspolicyn kan därför endast ske helt i enlighet med dess modifieringsvillkor.

3. Efterlevnad av lagar

 • Hasardspel och vadslagning på internet kan vara olagligt i somliga jurisdiktioner. Du intygar härmed att du är införstådd med och godtar att bolaget inte kan tillhandahålla juridisk rådgivning eller försäkringar i fråga om användningen av tjänsterna och bolaget gör överhuvud inga framställningar vad beträffar tjänsternas laglighet i den aktuella jurisdiktionen. Kontrollera därför tillämplig lagstiftning i jurisdiktionen innan du registrerar dig hos bolaget och använder tjänsterna.
 • Tjänsterna är endast avsedda för användare som inte förbjuds av gällande lag i den aktuella jurisdiktionen att utöva hasardspel och vadslagning på internet. Bolaget har inte för avsikt att göra det möjligt för dig att bryta mot gällande lag. Du förbinder dig, garanterar och godtar att se till att användningen av programvaran och tjänsterna följer alla gällande lagar, förordningar och regler. Bolaget kan inte hållas ansvarigt för olaglig eller olovlig användning av programvaran och/eller tjänsterna från din sida. Sök juridisk rådgivning om du är osäker på om det är tillåtet att använda programvaran och tjänsterna enligt gällande lagstiftning i den aktuella jurisdiktion som omfattar dig. Genom att godta dessa villkor förbinder du dig att i största möjliga utsträckning vara bolaget behjälpligt att efterleva gällande lagar och regler.
 • Personer som är bosatta eller befinner sig i vissa länder såsom USA, Israel eller Turkiet äger inte rätt att öppna konto hos bolaget, göra insättningar eller använda tjänsterna. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, göra ändringar på den lista över länder som inte tillåter användning av tjänsterna.

4. Tillåtet deltagande

 • Endast de som är över 18 år eller uppnått myndighetsålder enligt lagens mening i tillämplig jurisdiktion för de aktiviteter som ingår i tjänsterna, beroende på vilken ålder som är högst (hädanefter benämnt ”myndig i lagens mening”), får ladda ner programvaran eller använda tjänsterna. Den som inte är myndig i lagens mening och laddar ner programvaran eller använder tjänsterna bryter mot villkoren i användaravtalet. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst begära legitimation eller annan id-handling för att kontrollera att personer som inte är myndiga i lagens mening inte använder tjänsterna. Om bolaget misstänker att någon använder programvaran eller tjänsterna trots att vederbörande inte är myndig i lagens mening kan personens spelkonto avslutas och/eller personen uteslutas från användning av programvaran eller tjänsterna om inte han/hon inte tillhandahåller en id-handling som styrker myndighet i lagens mening. Bolaget förbehåller sig rätten att innehålla eventuella medel på ditt konto tills du har styrkt din ålder.
 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst kontrollera dina registreringsuppgifter – såsom namn, adress, ålder och betalningsmetoder – genom att begära vissa dokument. Dessa dokument omfattar vanligtvis id-handling, adressbevis (t.ex. hushållsräkning) och bevis på betalningsmetod och kan överföras till oss via kassan. Om vi bedömer det nödvändigt kan vi också begära att ifrågavarande dokumentkopior är attesterade, det vill säga stämplade och deras äkthet intygade av notarius publicus. Om medlemmen inte bifaller vår begäran om dokumentation kan bolaget helt efter eget gottfinnande avsluta kontot och hålla inne eventuella innestående belopp på det. Om dokumentationen inte klarar våra interna säkerhetskontroller – exempelvis genom att vi misstänker att de har manipulerats eller på något annat sätt tillhandahållits i akt och mening att vara vilseledande eller utgöra ett falskt intyg – är vi på inga villkor skyldiga att godta sådana dokument som giltiga och på inget sätt skyldiga att förklara exakt vilka slutsatser vi har dragit om dessa dokument.
 • Vi förbehåller oss rätten att kontrollera varje medlems bakgrund, oavsett anledning, inklusive (men inte begränsat till) eventuella undersökningar av medlemmens identitet, eventuella undersökningar av medlemmens kreditvärdighet eller andra förfrågningar om medlemmens personliga bakgrund. Grunden för dessa undersökningar kommer att vara specifika för varje enskilt fall, men kan omfatta (men är inte begränsat till) kontroll av medlemmens registreringsuppgifter (såsom namn, adress och ålder), ekonomiska transaktioner och spelaktivitet. Bolaget har ingen skyldighet att informera medlemmen om sådana undersökningar. Aktiviteterna kan omfatta anlitande av vissa specifika tredjepartsföretag som utför undersökningarna enligt önskemål. Bolaget kan helt efter eget gottfinnande besluta att avsluta en medlems konto, och hålla inne alla belopp på dennes konto, om en sådan undersökning ger negativa eller osäkra resultat.
 • Under en förbindelseperiod om 24 månader därefter får ingen av företagets eller till annat företag inom koncernen knutna bolags styrelseledamöter, direktörer, anställda, konsulter eller ombud, leverantörer eller försäljare direkt eller indirekt använda tjänsterna. Denna begränsning gäller även dessa personers släktingar, såsom make/maka, partner, förälder, barn eller syskon. Vidare får inte medborgare eller invånare i Gibraltar ladda ner programvaran eller använda tjänsterna.

5. Informationsteknik/immateriell egendom

 • Bolaget beviljar härmed användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och icke vidarelicensierbar rätt att i enlighet med detta avtal installera och använda programvaran och allt material som härleds ur den, såsom upphovsrätt och övriga däri ingående immaterialrättslig egendom, i samband med tjänsterna. Programvaran får installeras på en hårddisk eller annan lagringsenhet och får säkerhetskopieras under förutsättning att sådana säkerhetskopior endast används i samband med tjänsterna och via en dator som du är den huvudsakliga användaren av. Programvarans kod, struktur och organisation skyddas av lagen om immaterialrätt. Du får inte:
  1. kopiera, vidaredistribuera, publicera, baklängeskonstruera, dekompilera, demontera, modifiera, översätta eller på annat sätt försöka komma åt källkoden för att skapa härledda verk av programvaran
  2. sälja, överlåta, vidarelicensiera, överföra, distribuera eller leasa ut programvaran
  3. göra programvaran tillgänglig för tredje part genom datanätverk eller på annat sätt
  4. exportera programvaran till andra länder (vare sig med fysiska eller elektroniska medel)
  5. använda programvaran på ett sätt som är förbjudet enligt tillämpliga lagar och föreskrifter
   (gemensamt benämnda ”förbjudna aktiviteter”).
  Du är ensam ansvarig för skador, kostnader eller utgifter som uppstår på grund av eller i samband med förbjudna aktiviteter. Användaren förbinder sig att omedelbart underrätta bolaget så snart han/hon blir medveten om att någon ägnar sig åt förbjudna aktiviteter och ska då på ett rimligt sätt bistå bolaget vid undersökningar som genomförs till följd av de uppgifter som du lämnat i detta ärende.
 • Varumärken som är förknippade med egna och generiska varumärken och webbplatserna (som definieras nedan) och övriga varumärken, servicemärken och/eller firmanamn som emellanåt används av företaget, antingen för egen del eller tillsammans med generiska varumärkespartners (hädanefter benämnda "Varumärken") är varumärken, servicemärken och/eller handelsnamn tillhörande företaget eller annat företag inom koncernen eller dess licensgivare eller dess generesika varumärkespartners och dessa enheter förbehålles rätten till sådana varumärken. Utöver rättigheterna till varumärkena äger företaget eller något företag i koncernen och/eller dess licenstagare och/eller dess generiska varumärkespartner rättigheterna till allt annat material såsom programvaran, bilder, grafik, fotografier, animeringar, video, musik, ljudeffekter och text som är tillgängliga via programvaran eller på internet (hädanefter benämnt "Webbplatsinnehåll") och webbplatsinnehållet skyddas av upphovsrätt och eller immaterialrätt. Du godtar härmed att användningen tjänsterna eller programvaran inte berättigar till några som helst rättigheter i varumärken eller webbplatsinnehåll och att de endast får användas helt i enlighet med detta användaravtal.

6. Dina utfästelser och åtaganden

Med hänsyn till de rättigheter som beviljats dig att använda tjänsterna och programvaran framställer, försäkrar, godtar och/eller bekräftar du att:

 • Du är myndig i lagens mening enligt definitionen i detta avtal, vid sunda vätskor och förmögen att ta ansvar för dina egna handlingar.
 • Alla uppgifter som du lämnat till bolaget under registreringsprocessen och vid senare tillfällen, exempelvis vid insättningstransaktioner, är sanna, aktuella, korrekta och fullständiga och överensstämmer med namnet/namnen på de kredit- eller betalkort eller andra betalkonton som används för att sätta in eller ta emot belopp på kontot. Om du, utan att avvika från det ovannämnda, vill använda ett kredit- eller betalkort eller något annat betalningsmedel som inte är utställt i ditt eget namn antar vi att du, innan du har inleder förbindelsen med oss, har inhämtat ett fullständigt och tillräckligt samtycke från den rättmätige innehavaren och/eller personen vars namn används på betalningsinstrumentet för att kunna använda det för de syften som upptas häri. Vi är inte förpliktigade att på något sätt undersöka ett dylikt samtycke och tar inget ansvar för de utfästelser som du gör i samband därmed. Du förbinder dig att omedelbart underrätta oss om eventuella ändringar av de uppgifter som du lämnat till bolaget. Emellanåt kan du bli ombedd förse oss med vissa dokument som bekräftar uppgifterna på det kreditkort som används för att sätta in pengar på ditt konto. Beroende på resultatet av denna kontroll kan det hända att du inte längre tillåts göra ytterligare insättningar med det tidigare använda kreditkortet. Om den information du lämnat till oss skulle visa sig vara osann, inkorrekt, missledande eller på annat sätt ofullständig har du gjort dig skyldig till avtalsbrott och vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta ditt konto och/eller förhindra dig från att använda programvaran eller tjänsterna samt att eventuellt vidta ytterligare åtgärder enligt vårt gottfinnande.
 • Ditt konto hos bolaget är endast avsett för dig. Det innebär att det inte är tillåtet att låta tredje parter (inklusive släktingar) använda kontot, lösenord eller identitet för att ge dem tillgång till tjänster eller programvaran och du bär ensam det fulla ansvaret för all aktivitet som tredjeparter ägnar sig åt på ditt konto. Du förbinder dig att inte avslöja användarnamn och lösenord till kontot för andra personer och att vidta alla mått och steg för att se till att dessa uppgifter inte lämnas ut till andra. Du ska omedelbart informera oss om det finns anledning att misstänka att kontot missbrukas av tredje part och/eller att tredje part(er) har tillgång till kontots användarnamn eller lösenord så att vi kan undersöka saken. Vid denna undersökning ska du samarbeta med oss i den utsträckning vi efterfrågar din hjälp.
 • Du ansvarar för att skydda ditt användarnamn och lösenord på din PC eller platsen för din internetuppkoppling. Om datorn hackas så att någon annan kommer åt inloggningsuppsuppgifterna, på grund av virus eller skadlig programvara som finns på den dator som du använder för att använda ditt konto ansvarar du för konsekvenserna av detta. Du ska omgående rapportera alla potentiella hackarförsök eller säkerhetsintrång som utförs via din datorterminal.
 • Du har kontrollerat och fastställt att användningen av tjänsterna inte bryter mot några lagar eller regler i den eller de jurisdiktioner som omfattar dig.
 • Användaren är helt införstådd med metoder, regler och procedurer som rör tjänsterna och hasardspel och vadslagning på internetspel i allmänhet. Du är medveten om att det är ditt ansvar att kontrollera att uppgifterna för insatser och spel är korrekta. Du kommer inte att handla eller uppträda på sätt som skadar bolaget rykte.
 • Du är helt medveten om att du löper risk att förlora pengar vid spel via tjänsterna och ansvarar ensam för eventuella förluster. Du är införstådd med att användningen av tjänsterna sker helt frivilligt, efter eget gottfinnande och på egen risk. I händelse av spelförluster kan du inte resa några som helst anspråk på bolaget, andra bolag inom 888-koncernen eller generiska varumärkespartner eller deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare eller anställda.
 • Du intygar att du är medveten om att din registrering och användning av tjänsterna innebär att du måste tillhandahålla vissa personuppgifter (inklusive uppgifter om betalningsmetoder). Vi hanterar alla uppgifter som användaren tillhandahåller med stor omsorg och vi förbinder oss att inte lämna ut denna information till utomstående parter utöver vad som anges i integritetspolicyn. Du uppmanas läsa igenom integritetspolicyn för att försäkra dig om att du godtar vår policy för hantering av personuppgifter.
 • Du godtar att programvaran innehåller funktioner som tillhandahålls av tredje part som kan installeras automatiskt på din enhet som en del av programvaran och automatiskt uppdateras från tid till annan. Bland annat kan sådana funktioner kan få tillgång till din handhistorik, som lagras på din enhet, i syfte att tillhandahålla dig med vissa kampanjer och meddelanden. Du kan välja att inte aktivera loggning av din handhistorik eller att avinstallera funktionen.
 • Du förbinder dig att använda våra webbplatser (hädanefter benämnda ”webbplatserna”), tjänster och programvaran i enlighet med villkoren i användaravtalet, såsom det ändras från tid till annan, samt att följa de regler och anvisningar för spelen som ingår i tjänsterna.
 • Inför statliga myndigheter, skattemyndighet eller andra myndigheter ansvarar du på egen hand för bokföring, betalning och redovisning av all skatt eller andra avgifter som du är skyldig att betala för vinster som betalats ut till dig.
 • Du samtycker till och godkänner att bolaget får publicera de belopp du vinner tillsammans med ditt användarnamn på webbplatserna och/eller via sociala nätverk.
 • Du ansvarar själv för alla telekommunikationssystem, internettjänster och andra medgivanden och tillstånd som krävs i samband med användningen av programvaran och tjänsterna.
 • Du ska endast använda tjänsterna och programvaran i god tro både gentemot bolaget och andra spelare som använder tjänsterna. För den händelse att bolaget har rimlig anledning att misstänka att du har använt tjänsterna eller programvaran svekfullt äger bolaget rätt att avsluta ditt konto för tjänsterna och eventuella andra konton som du har hos bolaget. Bolaget ska vidare ha rätt att behålla alla belopp på dessa konton. Du avsäger dig härmed uttryckligen alla framtida anspråk gentemot bolaget i detta hänseende.
 • Du är införstådd med att vissa av de spel som ingår i tjänsterna tillhandahålls som ”delade bord”, vilket gör det möjligt för bolaget att sammanföra användare av tjänsterna via egna eller generiska varumärken. Du är vidare införstådd med att du, helt efter företagets gottfinnande, kan placeras vid dessa delade bord och att bolaget, om du bryter mot detta avtal, äger rätt att förhindra dig från att spela både via egna och generiska varumärken.
 • Du intygar och godtar att, om du väljer att själv spärra ditt konto på någon eller några av webbplatserna, du inte har rätt att öppna eller använda ett nytt konto hos någon annan webbplats som drivs av bolaget under den självvalda spärrperioden, fram till dess att denna spärrperiod har upphävts och det ursprungliga kontot har öppnats på nytt. För den händelse att du bryter mot ovanstående ska vi ha rätt att blockera alla nya konton du öppnar på en annan webbplats, förverka eventuella belopp på dem och ska inte vara skyldiga att återbetala några medel som du har satsat eller vunnit via sådant konto. För vidare information om självvald spärrperiod, se vår policy för ansvarsfullt spelande.
 • Du intygar att du är medveten om att du vid så kallat peer-to-peerspel kan vara förfördelad i förhållande till övriga spelare på grund av tekniska problem, såsom lägre nätverkshastighet eller långsammare funktioner hos slutanvändarenheten Vidare kan direktsända tv-evenemang och andra sändningar fördröjas, med följd att övriga spelare besitter mer aktuell information i fråga om de sända evenemangen.

7. Förbjuden användning av webbplatser och tjänster

 • Illegala tillgångar och olagliga aktiviteter: Du intygar att de medel som används för hasardspel och vadslagning på webbplatserna inte härrör från illegala källor och att tjänsterna inte på något sätt kommer att användas som ett system för penningöverföring. Du förbinder dig att inte använda tjänsterna för olaglig och bedräglig verksamhet eller förbjudna transaktioner (inklusive penningtvätt) enligt lagen inom den jurisdiktion som användaren omfattas av (i synnerhet lagarna i Gibraltar). Om bolaget när en rimlig misstanke om att du kan vara eller har varit inblandad i bedrägerier, olagliga aktiviteter eller andra oegentligheter, såsom penningtvätt eller annat beteende som står i strid med användaravtalet kan det hända att din tillgång till tjänsterna omedelbart upphör och/eller att ditt konto spärras. Om ditt konto avslutas eller spärras under sådana omständigheter äger bolaget ingen skyldighet att betala tillbaka eventuella innestående belopp på ditt konto. Utöver att avsluta din tillgång till tjänsterna och/eller spärra kontot förbehåller sig bolaget rätten att förhindra din tillgång till andra av bolagets webbplatser och servrar eller andra tjänster som bolaget tillhandahåller. Bolaget äger rätt att informera tillämpliga myndigheter, andra leverantörer av onlinetjänster och banker, kreditkortsföretag, elektroniska betalningsoperatörer och andra finansiella institutioner (gemensamt benämnda ”intresserade tredje parter”) om din identitet och eventuell misstänkt olaglig, bedräglig eller oegentlig aktivitet. Du förbinder dig att fullt ut samarbeta med bolaget vid undersökning av sådan aktivitet. För att upprätthålla rättvist spel på våra webbplatser är det förbjudet att använda alla former av kända satsningstekniker för att kringgå husets standardfördel i våra spel. Om de spel som sker via ditt konto tyder på att du använder dig av sådana satsningstekniker kommer vi omedelbart att spärra kontot och kvarhålla eventuella belopp på kontot.
 • Kringgående av säkerhetsåtgärder: Vi har utvecklat och använder oss av egenutvecklad/patenterad sofistikerad teknik i syfte att upptäcka och identifiera användare som utnyttjar tjänsterna eller programvaran för bedrägliga eller olagliga syften. Du förbinder dig att inte bryta dig in i, försöka bryta dig in i, söka tillgång till eller på annat sätt försöka kringgå bolagets säkerhetsåtgärder. Om bolaget, helt efter eget gottfinnande, anser att du bryter mot denna bestämmelse äger bolaget rätt att omedelbart avsluta din tillgång till tjänsterna och/eller spärra ditt konto samt att informera intresserade tredje parter om dina överträdelser av denna bestämmelse.
 • Programvarubaserade hjälpmedel: Du får inte i samband med användningen av tjänsterna använda dig av program eller robotar som, enligt vår uppfattning, har artificiell intelligens (hädanefter benämnda ”programvarubaserade hjälpmedel”). Vi ser kontinuerligt över användningen av tjänsterna för att upptäcka användning av programvarubaserade hjälpmedel. I händelse av att vi har rimlig anledning att misstänka att ett eller flera programvarubaserade hjälpmedel har använts förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga åtgärder, såsom att omedelbart spärra tillgången till tjänsterna för den aktuelle användaren, avsluta hans/hennes konto och konfiskera alla innestående belopp på vederbörandes konto.
 • Avsiktlig nerkoppling: Det är inte tillåtet att avsiktligen koppla ner under spelets gång på webbplatserna. Vi har utvecklat och använder sofistikerade metoder som gör det möjligt för oss att söka upp och korrekt identifiera användare som avsiktligen kopplar ner under spelets gång. Om du, helt enligt bolagets egen bedömning, bryter mot denna punkt kan bolaget välja att omedelbart avsluta din tillgång till tjänsterna och/eller spärra ditt konto. Om ditt konto avslutas eller spärras under sådana omständigheter äger bolaget ingen skyldighet att betala tillbaka eventuella innestående belopp på ditt konto. Utöver att avsluta din tillgång till tjänsterna och/eller spärra kontot förbehåller sig bolaget rätten att förhindra din tillgång till andra av bolagets webbplatser och servrar eller andra tjänster som bolaget tillhandahåller.

8. Ditt konto

 • Ditt konto är endast avsett för ditt personliga bruk och får inte användas i yrkesmässigt, affärsmässigt eller kommersiellt syfte.
 • Vi tar inget ansvar för tredje parter som får tillgång till ditt konto och bolaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för förluster som du åsamkas till följd av att ditt lösenord missbrukats av annan person eller till följd av obehörig tillgång till ditt konto. Alla transaktioner där användarnamn och lösenord anges korrekt betraktas som giltiga, vare sig du gett ditt tillstånd till det eller ej.
 • Belopp som står på ditt konto ger ingen ränta.
 • Om du inte använder kontot på sex månader betraktas det som ”vilande”. Denna sexmånadersperiod sträcker sig från det datum då den sista inloggningen till kontot gjordes. För vilande konton tar bolaget ta ut en månatlig administrationsavgift på 10 procent av saldot från det datum då kontot blev vilande. Administrationsavgiften dras från saldot på det vilande kontot med start från den sista dagen i den sjätte månaden kontot är vilande och därefter den sista dagen varje påföljande månad tills saldot är noll. Om användaren loggar in på kontot under den tiomånadersperiod som administrationsavgiften dras upphör bolaget att ta ut avgiften, men är inte skyldigt att betala tillbaka de avgifter som redan dragits ifrån kontot vid den aktuella tidpunkten.
 • Bolaget kan, när som helst, kvitta ett eventuellt positivt saldo på ditt konto mot eventuella skulder du har till oss. Exempel: I händelse av att en återbetalning krävs efter att ett vad har avgjorts på ditt konto i samband med ditt nyttjande av våra sportvadslagningstjänster ska bolaget ha rätt att från ditt konto dra tillämplig summa.
 • Bolaget kan emellanåt tillämpa en avrundningspolicy i fall där valutaväxling förekommer när penningsummor sätts in av eller utbetalas till medlemmar. Effekten av denna policy är att insättnings- eller uttagsbelopp i andra valutor än USD rundas av uppåt eller neråt vid konvertering från eller till USD. Exempel: Om en insättning på 10 EUR enligt bolaget växelkurs motsvarar 13,61 USD sätts 14 USD in på användarens konto. Vidare information om avrundningspolicyn, som gäller från tid till annan, kommer att vara tillgänglig vid tidpunkten för valutaväxlingen.
 • Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller vägra insatser eller andra vad som du lägger eller sker via ditt konto.
 • Alla belopp som du sitter in hos bolaget kommer att stå på ett bankkonto i bolagets namn (hädanefter benämnt ”särskilt konto”). Det särskilda kontot är ett separat konto som endast innehåller medel som satts in av och ska betalas ut till spelare.
 • Om bolaget vid något tillfälle skulle bli betalningsoförmåget och försatt i likvidation ska dessa tillgångar och skulder (inklusive de som står på det särskilda kontot) hanteras i enlighet med lagarna i Gibraltar. Fordringsägare (inklusive spelare) ska betalas i enlighet med lagstagdad förmånsrättsordning.
 • I de fall där programvaran har ett programgränssnitt från tredje part visas inte all information som rör din tidigare spel- och vadslagningsaktivitet.
 • Om du har barn som inte är myndig i lagens mening måste du vara extra försiktig för att se till att de inte får tillgång till tjänsterna via dina enheter.

9. Betalningstransaktioner och ekonomiska bedrägerier

 • Varje enskild användare av tjänsterna bär det fulla ansvaret för att till fullo betala de belopp som han/hon är skyldig bolaget. Du förbinder dig att inte göra eller försöka göra återdebiteringar och/eller neka eller återföra gjorda betalningar och förbinder dig vidare att ersätta bolaget för eventuella återdebiteringar, nekade eller återförda betalningar som du gör samt eventuella förluster som bolaget åsamkas till följd av detta. Bolaget kan, helt efter eget gottfinnande, upphöra att tillhandahålla tjänsterna eller hålla inne betalningar till specifika användare eller till användare som betalar med specifika kreditkort.
 • Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited kommer att behandla dina betalningar och hantera dina pengar och kommer därför att visas på ditt kreditkortsutdrag (eller på andra kontoutdrag såsom tillämpligt). Om inte annat följer av lagstadgade krav kan företaget från tid till annan, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, använda något annat företag inom samma koncern för att tillhandahålla sådana tjänster.
 • Vi förbehåller oss rätten att hos utomstående parters kreditbolag begära kreditupplysning om användare på grundval av de uppgifter som de lämnar till oss i samband med registreringen.
 • Vi förbehåller oss rätten att använda oss av tredje parters parters betalningstjänster och/eller finansinstitut för att handlägga betalningar till och från dig i samband med användningen av tjänsterna. Såvida de inte står i konflikt med villkoren i användaravtalet godtar du att låta dig bindas av de villkor som sådana tredjeparters elektroniska betalningstjänster och/eller finansinstitut ställer.
 • I händelse av att vi har rimlig anledning att misstänka att en bedräglig betalning görs eller tas emot, inklusive med hjälp av stulna kreditkort eller andra bedrägerier (t.ex. återdebiteringar eller andra betalningsåterföringar), förbehåller vi oss rätten att avsluta användarens konto, återföra gjorda utbetalningar och ta tillbaka eventuella vinster. Vi äger rätt att informera berörda myndigheter eller enheter (inklusive kreditupplysningsföretag) om ekonomiska bedrägerier eller annan olaglig verksamhet och kan använda oss av inkassotjänster för att få tillbaka betalningar. Bolaget kan dock inte under några som helst omständigheter hållas ansvarigt för obehörig användning av kreditkort, oavsett om kreditkortet har rapporterats som stulet eller ej.
 • Vi förväntar oss att våra medlemmar gör insättningar för att spela aktivt med sina egna pengar. För konton där detta inte verkar vara fallet förbehåller vi oss rätten att utkräva ett satsningsbelopp baserat på det insatta beloppet innan vi medger uttag från det aktuella kontot. Detta satsningsbelopp utgör en faktor av det totalt insatta beloppet, vilket vi specificerar i varje enskilt tillämpligt fall (till exempel 1 x det insatta beloppet). Vi förbehåller oss rätten att, efter vårt gottfinnande, kräva att detta belopp satsas på specifika spel liksom rätten att utesluta vissa vadslagnings- eller speltyper med låg risk.
 • Vi förehåller oss rätten att ta ut avgifter för hantering av insättningar och uttag till och från kontot i enlighet med vad som anges i kassan från tid till annan.
 • Alla inbetalningar till ditt konto måste komma från en enda betalningskälla, såsom ett kredit-, betal- eller bankkort där du står som namngiven kontoinnehavare.

10. Bonusar

 • Alla kampanjer, bonusar och specialerbjudanden är underkastade kampanjspecifika villkor och alla bonusar som sätts in på ditt konto måste utnyttjas i enlighet med sådana villkor. Oaktat ändringsvillkoren i avsnitt 2 förbehåller vi oss rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra alla kampanj-, bonus- eller specialerbjudanden inklusive de särskilda villkoren för dem.
 • För den händelse att bolaget har rimlig anledning att misstänka att en användare av tjänsten missbrukar eller försöker missbruka en bonus, ett erbjudande eller annan kampanj eller genom missbruk eller avsaknad av god tro sannolikt kommer att dra fördel av en vadslagningspolicy som bolaget antagit kan bolaget efter eget gottfinnande temporärt eller permanent neka, hålla inne eller dra tillbaka bonusen, erbjudandet eller kampanjen eller upphäva en policy med avseende på den aktuelle användaren eller avsluta hans/hennes tillgång till tjänsten och/eller spärra användarens konto.
 • Alla personer som nyttjar tjänsterna ska ha rätt till endast en välkomstbonus. Medlemmar som gör sin första insättning hos bolaget eller någon av dess generiska varumärkespartner, och har eller tidigare har haft ett konto hos någon av de webbplatser som ägs eller drivs av bolaget, inklusive både egna och generiska varumärken, är inte berättigad till någon ytterligare välkomstbonus såvida inte bolaget, helt efter eget gottfinnande, beslutar något annat.
 • För den händelse att bolaget har rimlig anledning att misstänka att du har dragit orättvis fördel av bolagets välkomstbonusar eller har utfört någon annan handling i ond tro i samband med en bonuskampanj som erbjudits på någon av webbplatserna som ägs och/eller drivs av bolaget äger bolaget rätt att spärra eller avsluta ditt konto hos bolaget. Under sådana omständigheter är bolaget inte skyldigt att återbetala eventuella innestående belopp på ditt konto.
 • Om vi har anledning att misstänka att ett konto eller grupp av konton används systematiskt – till exempel genom att vissa satsningstekniker tillämpas eller satsningar i grupp – äger bolaget rätt att spärra eller avsluta samtliga dessa konton och är under dessa omständigheter inte skyldigt att återbetala några innestående belopp på dem.
 • Du kan begära att en bonus tas bort från ditt konto, men observera att detta kan innebära att eventuella vinster som erhållits genom bonusen också tas bort.
 • Bonusen ”bekräfta din identitet” delas ut efter bolagets gottfinnande och således eventuellt inte delas ut till alla medlemmar som styrker sin identitet hos oss. Oaktat ändringsvillkoren i avsnitt förbehåller vi oss rätten att när som helst dra tillbaka detta bonuserbjudande. Vi tar hänsyn till särskilda kriterier när vi avgör vilka medlemmar som får verifieringsbonusen, till exempel i vilket land registreringen sker, insättningsbelopp, betalningsmetod för insättningen och andra kontodetaljer. Kontakta operations@cassava.net om du önskar vidare information om detta specifika bonuserbjudande och om ditt konto kan komma i fråga för den.

11. Bolagets förpliktelser

 • Bolaget är inte skyldigt att kontrollera om användare brukar tjänsterna i enlighet med användaravtalet såsom det uppdateras från tid till annan.
 • På inga villkor ska bolaget vara skyldigt att undersöka eller följa upp klagomål från en spelare mot andra spelare som använder tjänsterna eller vidta andra åtgärder i samband därmed eller vidta åtgärder mot andra spelare av någon som helst orsak, såsom överträdelser av villkoren i användaravtalet. Bolaget kan efter eget gottfinnande besluta att vidta lämpliga åtgärder mot alla personer som misstänks ägna sig åt olaglig verksamhet eller på annat sätt bryta mot villkoren i användaravtalet, men har alltså ingen skyldighet att göra det.
 • Bolaget har ingen skyldighet att spara eller arkivera kontonamn eller lösenord. Om användare av andra orsaker än försummelse från bolagets sida förlägger, glömmer eller tappar bort kontonamn eller lösenord kan bolaget inte hållas ansvarigt för detta.
 • Bolaget förbinder sig att hantera alla personuppgifter som lämnas av användare helt i enlighet med integritetspolicyn.

12. INGEN GARANTI

 • TJÄNSTERNA OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I I BEFINTLIGT SKICK. BOLAGET GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER (LAGFÄST, LAGSTADGAD ELLER ANNORLEDES) SÅSOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR OM TJÄNSTERNAS ELLER PROGRAMVARANS KURANS, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER RIKTIGHET ELLER FÖR ATT INGA ÖVERTRÄDELSER AV GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER HAR GJORTS. DU TAR SJÄLV HELA RISKEN VAD BETRÄFFAR PROGRAMVARANS ANVÄNDNING, KVALITET OCH PRESTANDA.
 • VI LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT MOTSVARA ANVÄNDARENS KRAV, FUNGERA UTAN AVBROTT, LÄGLIGT, VARA SÄKER ELLER FELFRI, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT PROGRAMVARAN ELLER SERVERN SOM DEN LIGGER PÅ KOMMER ATT VARA VIRUS- ELLER BUGGFRI, GE TILLGÅNG TILL SAMTLIGA FUNKTIONER ELLER VARA KORREKT OCH DRIFTSÄKER I FRÅGA OM MATERIAL ELLER RESULTATET AV ELLER RIKTIGHETEN I DEN INFORMATION SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA.
 • VID SYSTEM- ELLER KOMMUNIKATIONSFEL, BUGGAR ELLER VIRUS I SAMBAND MED KONTOAVRÄKNING ELLER ANDRA ASPEKTER AV TJÄNSTERNA ELLER SOM RESULTERAR I ATT DU FÖRLORAR DATA ELLER LIDER ANNAN SKADA PÅ DATORUTRUSTNING ELLER PROGRAMVARA KAN BOLAGET INTE PÅ NÅGOT SÄTT HÅLLAS ERSÄTTNINGSSKYLDIGT AV DIG OCH BOLAGET FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ANNULLERA ALLA BERÖRDA SPEL SAMT VIDTA ANDRA ÅTGÄRDER FÖR ATT KORRIGERA SÅDANA FEL, DOCK MED FÖRBEHÅLLET ATT BOLAGET INTE ÄR SKYLDIGT ATT SÄKERHETSKOPIERA NÄTVERK OCH/ELLER SYSTEM ELLER LIKNANDE TJÄNSTER.
 • BOLAGET SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR HANDLINGAR ELLER FÖRBISEENDEN SOM BEROR PÅ ATT DIN INTERNETLEVERANTÖR ELLER ANDRA TREDJEPARTER MED VILKA DU HAR INGÅTT AVTAL FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL SERVERN SOM WEBBPLATSEN LIGGER PÅ.

13. Ansvarsbegränsning

 • Du är införstådd med att det står dig fritt att använda tjänsterna eller ej, att det sker efter eget gottfinnande och på egen risk.
 • Bolaget kan inte hållas ansvarigt av dig eller någon tredje part – oavsett om sådana anspråk baseras på avtalsrätt, skadeståndsrätt, försummelse eller annan rättsgrund – för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstår genom eller på något sätt kan förknippas med din eller tredje parts användning av programvaran eller tjänsterna, såsom skadestånd för förlorade affärer, vinstbortfall (inklusive förlust av eller utebliven förväntad vinst), avbrott i verksamheten, förlorad affärsinformation eller annan ekonomisk skada eller följdskada (även om vi har underrättats om att risk för sådan förlust eller skada föreligger).
 • Bolaget kan inte hållas ansvarigt – oavsett om sådana anspråk baseras på avtalsrätt, skadeståndsrätt eller annan rättsgrund – för några som helst förluster eller skador som uppstår genom eller på något sätt är förknippade med användningen av länkar som finns på webbplatserna. Bolaget ansvarar inte för innehållet på de länkar till internetsidor som är tillgängliga via webbplatserna eller tjänsterna.
 • Du bekräftar att bolaget inte ska hållas ansvarigt av dig eller någon tredje part för modifieringar, tillfällig avstängning eller upphörande av programvaran eller tjänsterna.
 • Inget i användaravtalet gäller i sådan utsträckning att det undantar bolaget från ansvar för dödsfall eller personskador som orsakas av försumlighet från bolagets sida.
 • I händelse av att programvaran eller tjänsterna inte skulle fungera korrekt som följd av exempelvis förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlorade eller skadade data, kommunikations- eller ledningsfel, någons missbruk av webbplatserna eller deras innehåll, eventuella fel och förbiseenden i material eller andra faktorer utanför vår kontroll godtar du att:
  1. bolaget inte ska hållas ansvarigt för eventuella förluster, inklusive vinstbortfall, som detta kan resultera i
  2. inte göra anspråk på att behålla överskjutande del av vinster i händelse av att sådana fel leder till en ökning i de vinster som företaget är skyldig dig eller betalar ut till dig. Du ska omedelbart underrätta bolaget om felet och till bolaget betala tillbaka alla vinster som av misstag satts in på konto (enligt bolagets anvisningar), annars äger bolaget rätt att efter eget gottfinnande dra motsvarande belopp från ditt konto eller dra av motsvarande belopp från den summa som bolaget är skyldigt dig.

14. Brott mot dessa allmänna villkor

 • Du förbinder dig att på begäran omedelbart gottgöra, försvara och hålla bolaget, dess generiska varumärkespartner och deras respektive bolag samt befattningshavare, styrelseledamöter och anställda skadeslösa i händelse av krav, fordringar, ersättningsanspråk, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter, inklusive juridiska och andra kostnader, oavsett hur de orsakas, som kan uppstå som följd av:
  1. brott mot användaravtalet från din sida
  2. överträdelser från din sida av lagstiftning eller tredje parts rättigheter
  3. din användning av tjänsterna eller programvaran eller annan person som får tillgång till tjänsterna eller programvaran med hjälp av dina inloggningsuppgifter, oavsett om det sker med din tillåtelse eller ej
  4. godtagande av eventuella vinster.
  Om du bryter mot, eller bolaget på skäliga grunder misstänker att du bryter mot, något av villkoren i detta avtal, kan bolaget – utöver eventuella övriga ersättningsformer – efter eget gottfinnande förverka dina vinster och hålla inne ett eventuellt positivt saldo på kontot eller andra belopp som företaget är skyldigt dig som kompensation för liden skada i avvaktan på utredning och/eller utgången av eventuella rättsliga åtgärder. Underlåtenhet att efterleva användaravtalet kan också leda till att du utesluts, att ditt konto stängs och/eller att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.

15. Tvister

 • Du godtar att en slumptalsgenerator fastslår de slumpmässiga händelser som krävs i samband med tjänsterna. I händelse av bristande överensstämmelse mellan resultatet som visas i programmet (som installerats och använts på din maskinvara) och på vår server har resultatet som visas på vår server alltid företräde. Du är införstådd med och godtar (utan att detta påverkar övriga rättigheter och gottgörelser) att bolagets dokumentation har slutgiltig auktoritet vid fastställande av villkoren för användning av tjänsterna och du äger ingen rätt att bestrida bolagets beslut i dessa frågor.
 • Inga anspråk eller tvister kommer att beaktas mer än sju arbetsdagar efter datumet för den ursprungliga transaktionen. Du förbinder dig härmed att ta upp sådana anspråk eller tvister med kundtjänstavdelningen på support@888.com eller via e-postadressen till supportavdelningen på tillämpligt generiskt varumärke och att förse företaget med all relevanta uppgifter eller bevis som bolaget rimligen kräver för att kunna handlägga sådana anspråk eller tvister.
 • Bolagets supportteam granskar anspråket och meddelar sitt beslut inom 14 arbetsdagar från det att du skickat in anspråket eller tvisten.
 • Om du inte godtar bolagets beslut bör du kontakta vår supportansvarige för att överklaga bolagets beslut och omgående förse bolaget med alla relevanta bevis som rör anspråket.
 • Den supportansvarige underkastar ditt krav en förnyad granskning och meddelar bolagets slutgiltiga och bindande beslut inom 14 arbetsdagar.

16. Löptid och uppsägande

 • Användaravtalet träder i kraft omedelbart efter att du har har slutfört registreringsprocessen hos bolaget och förblir i kraft såvida det inte eller tills det sägs upp i enlighet med avtalets villkor.
 • Vi kan med omedelbar verkan och utan föregående meddelande säga upp detta avtal och ditt konto (inklusive användarnamn och lösenord):
  1. Om vi av någon anledning beslutar oss för att sluta tillhandahålla tjänsterna i allmänhet eller till dig i synnerhet.
  2. Om vi anser att du har brutit mot något av villkoren i användaravtalet.
  3. Om din användning av tjänsterna på något sätt har varit olämplig eller bryter mot andan i användaravtal.
  4. Om ditt konto på något sätt är förknippat med ett befintligt konto som har avslutats på grund av brott mot användaravtalet. Om ditt konto är förknippat med eller relaterat till befintliga spärrade konton kan vi välja att avsluta ditt konto, oavsett arten av denna relation och de registreringsuppgifter som tillhandahållits på sagda konton.
  5. Av andra rimliga skäl som vi finner lämpliga.
 • Med undantag för vad som föreskrivs häri, och med förbehåll för vår rätt att dra av belopp som du är skyldig oss, återbetalas vid användaravtalets uppsägande ett eventuellt positivt saldo på ditt konto till dig.
 • Du kan när som helst säga upp användaravtalet och ditt konto (inklusive användarnamn och lösenord) genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@888.com eller via e-post till supporten för ifrågavarande generiskt varumärke. Uppsägningen träder i kraft när företaget avslutar kontot (inklusive användarnamn och lösenord), vilket sker inom sju kalenderdagar efter det att bolaget fått e-postmeddelandet på servrarna i Gibraltar, dock med förbehållet att du ansvarar för all aktivitet på kontot från det att e-postmeddelandet skickas tills dess att kontot avslutas av bolaget.
 • Vid uppsägande av användaravtalet ska du:
  1. upphöra att använda programvaran och tjänsterna
  2. betala alla återstående belopp som du är skyldig bolaget
  3. avlägsna och permanenta radera programvaran från din datorutrustning samt förstöra all tillhörande dokumentation som du har i din ägo eller förfogar över.
 • Rätten att säga upp detta avtal som ges genom denna paragraf ska inte vara till förfång för någon annan rätt eller gottgörelse som parterna är berättigad till med avseende på den aktuella överträdelsen (om sådan skett) eller andra eventuella överträdelser.
 • Vid användaravtalets uppsägande ska ingendera av parterna oavsett skäl, utöver vad som anges i användaravtalet och med förbehåll för eventuella rättigheter eller förpliktelser som tillkommit innan uppsägningen, ha några ytterligare förpliktelser gentemot den andra parten enligt detta avtal.
 • För den händelse att vi säger upp användaravtalet på grund av en överträdelse från din sida har bolaget ingen skyldighet att återbetala eventuella belopp på ditt konto och du kan inte resa några på anspråk gentemot bolaget i detta hänseende.
 • Om du självmant valt att spärra din tillgång till vår plattformen stänger vi alla konton som vi identifierar som dina i enlighet med vår policy för ansvarsfullt spelande. Om du emellertid väljer att under period ta en tillfällig paus kommer ditt konto endast att stängas för det begärda egna eller generiska varumärket. Det är din skyldighet att följa denna inskränkning under hela den fastställda tidsperioden.
 • Om du tidigare har haft problem med spelmissbruk eller spelberoende, ekonomiska svårigheter eller andra likartade problem som tas upp i avsnittet om ansvarsfullt spelande ansvarar du för att undvika att öppna nya konton så länge sådana problem är för handen. Exempel: Om du tidigare har blivit spärrad på grund av spelmissbruk av något av de varumärken som drivs av bolaget är det din skyldighet att avstå från att öppna nya konton hos något av de varumärken som drivs av bolaget. I annat fall kommer vi att stänga alla konton så snart vi upptäcker dem. Vi är inte skyldiga att återbetala några insättningar eller medel från kontot som du öppnar medan sådana problem är för handen.

17. Allmänt

 • Om någon del av användaravtalet bedöms vara olaglig, ogiltig eller av något annat skäl inte anses hävdbar ska detta villkor anses kunna avskiljas från återstoden av avtalet och inte påverka giltigheten och verkställigheten i övriga villkor i användaravtalet. I sådana fall ska den del som är ogiltig eller inte hävdbar tolkas på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag för att i största möjliga mån spegla parternas ursprungliga avsikt.
 • Inga avståenden av villkor i användaravtalet från vår sida ska tolkas som ett avstående i fråga om föregående eller efterföljande brott mot villkor i avtalet.
 • Såvida inget annat uttryckligen anges ska ingenting i användaravtalet skapa eller överföra rättigheter eller andra förmåner till tredje part.
 • Ingenting i användaravtalet ska tolkas som så att det skapar ett agentur-, partnerskaps-, fullmakts- eller förtroendeförhållande eller andra former av gemensamt företag mellan dig och oss.
 • Användaravtalet utgör hela avtalet mellan bolaget och dig med avseende på användningen av programvaran och tjänsterna och ersätter eventuella tidigare överenskommelser mellan bolaget och dig med avseende på detta. Genom att godta användaravtalet bekräftar du att du inte förlitat dig på några utfästelser utöver vad som uttryckligen framställts av bolaget i användaravtalet.
 • Företaget förbehåller sig rätten att överlåta, tilldela, underlicensiera eller utfästa användaravtalet, helt eller delvis, utan ditt medgivande: (i) till en enhet inom samma koncern som företaget, eller (ii) i händelse av en fusion, försäljning av tillgångar eller andra liknande företagstransaktioner som företaget kan vara delaktig i. Du får inte överföra, tilldela, underlicensiera eller utfästa på något sätt någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt användaravtalet.
 • Du får inte på något som helst sätt överföra, överlåta, vidarelicensiera eller pantsätta dina rättigheter eller förpliktelser under detta avtal.
 • Med hänsyn till tillämpliga lagar och regler kan bolaget lägga ut enskilda eller samtliga av de tillhandahållna tjänsterna i användaravtalet på entreprenad till tredje part.
 • I användaravtalet avses med ”du”, ”din/ditt/dina”, ”användare” och ”spelare” alla personer som använder tjänsterna eller programvaran som omfattas av användaravtalet. Såvida inget annat anges åsyftar ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra” sammantaget bolaget och dess dotterbolag, närstående bolag, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, ombud och underleverantörer.
 • Ingenting i användaravtalet ska tolkas som att det ger användaren några som helst borgens- eller säkerhetsintresse i företagets tillgångar inklusive, för att undanröja alla tvivel, eventuella innestående belopp som krediterats användarens konto.

18. Spellagstiftning

Bolaget lyder under lagarna och bestämmelserna för hasardspel och vadslagning i Gibraltar eller Storbritannien och Nordirland (beroende på vad som är tillämpligt). Du intygar att du är införstådd med att bolaget i enlighet med sådana lagar och regler kan vara tvunget att lämna ut viss information om dig och ditt konto till Gibraltars eller Storbritanniens myndigheter. För vidare information om licensieringsstatusen för Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited och 888 UK Limited, se här.


19. Chattfunktion

Som ett led i användningen av tjänsterna kan bolaget tillhandahålla en chattfunktion via vilken du kan kommunicera med andra användare av tjänsterna. Bolaget förbehåller sig rätten att granska chattfunktionen och logga alla uttalanden som görs i en sådan funktion. Följande regler gäller för chattfunktionen:

 • Du får inte göra uttalanden av öppet sexuell eller grovt kränkande karaktär, inklusive uttalanden som ger uttryck för fördomar, rasism, hat eller svordomar.
 • Du får inte göra oförskämda, nedsättande, trakasserande eller förolämpande uttalanden mot andra användare av tjänsterna.
 • Du får inte göra uttalanden som gör reklam för eller främjar andra online-enheter.
 • Du får inte göra uttalanden om bolaget eller webbplatserna eller andra internetsidor med kopplingar till bolaget som är osanna, illvilliga och/eller skadliga för bolaget.
 • Vi är fullt medvetna om att många av våra spelare världen över inte har engelska som modersmål. Men för närvarande har vi en policy enligt vilken detta är det enda tillåtna språket i chattfunktionen.

Om du bryter mot någon av ovanstående regler för chattfunktionen har bolaget rätt att frånta dig dina chattprivilegier eller till och med tillfälligt spärra eller permanent avsluta ditt konto. Vid ett sådant avslut ska bolaget , efter avdrag för eventuella skulder till bolaget, betala tillbaka det belopp som du har innestående på ditt konto.
OBS! Vid användning av chattfunktion kan personuppgifter som lämnas av användare läsas, samlas in eller användas av andra användare av chattfunktionen och kan användas av tredje part för att skicka icke efterfrågade meddelanden till dig. Bolaget ansvarar inte och kan inte hållas ansvarigt för de personuppgifter som du väljer att lämna via chattfunktionen.


20. Kundtjänstavdelningen och kampanjer

 • Användarnas samtal till kundsupporten kan spelas in av kundtjänstavdelningen i syfte att säkra servicens kvalitet.
 • Du godtar härmed uttryckligen att bolaget använder de kontaktuppgifter som du uppgav vid registreringen för att emellanåt kontakta dig i samband med användningen av tjänsterna eller andra produkter och tjänster som tid till annan tillhandahålls av bolaget, dess partners eller närstående bolag.
 • Bolaget tolererar inte att användare av tjänsterna uppträder oförskämt eller aggressivt mot bolagets anställda. För den händelse att bolaget, helt efter eget gottfinnande, bedömer att du på telefon, i livechatt, via e-post eller på annat sätt har uppträtt oförskämt eller nedlåtande mot någon av bolagets anställda äger bolaget rätt att spärra eller avsluta ditt konto hos bolaget. Under sådana omständigheter är bolaget inte skyldigt att återbetala eventuella innestående belopp på ditt konto.
 • Bolaget kan från tid till annan bedriva särskilda kampanjer. Dessa kampanjer kan bedrivas på olika sätt, exempelvis via i) e-post, ii) telefon, iii) sms och iv) extrafönster som öppnas i programvaran. Kampanjen börjar kl. 00.00 och slutar 23.59 GMT på utsatta datum, om inget annat anges i de särskilda kampanjvillkoren.
 • Vi tillhandahåller en möjlighet för användare att välja bort olika typer av budskap från företaget och om användaren väljer att utnyttja denna möjlighet förbinder sig företaget att respektera hans/hennes önskemål i detta hänseende.

21. Växelkurser

Du är införstådd med och godtar att jackpottar och andra kampanjbelopp kan visas på webbplatsen i en valuta men sedan betalas ut till dig i en annan valuta. Alla valutaomräkningar som utförs av bolaget i samband med insättningar på och uttag från användarnas konton sker enligt den rådande växelkurs som är jämförbar med de dagliga affärskurser som tillhandahålls av banker och kreditkortsföretag.


22. Avinstallation och tillägg av genvägar

Om du använder den nedladdningsbara versionen av programvaran och önskar avinstallera den gör du det via funktionen Lägg till/ta bort program på datorn. Observera att vid installation av programvaran läggs följande genvägar till på skrivbordet på din dator:

 • Genväg för snabbstart
 • Skrivbordsikon
 • Klientlänk från Start-menyn
 • Varumärkesmapp med klient och länk för avinstallation via alternativet Program på Start-menyn
 • Klientlänk från alternativet Spel på Start-menyn

Om du väljer att avinstallera programvaran kommer vissa registreringsnycklar att lämnas kvar i datorn för att kunna upprätthålla regler för ansvarsfullt spelande, övervaka försök till bedrägerier och för att uppfylla kraven från Gibraltars tillsynsmyndighet (Gibraltar Regulatory Authority, GRA) eller brittiska tillsynsmyndigheten (beroende på vilket som är tillämpligt).


23. Minimikrav för maskinvara

Följande minimispecifikationer rekommenderas för nedladdningsversionen:

 • För PC:
  • Operativsystem – Windows XP SP2
  • Processor – 1,8 GHz Pentium (eller likvärdig AMD-processor)
  • RAM-minne – 760 MB
  • Hårddisk – 50 MB ledigt utrymme
 • För Mac (tillämpliga efter bolagets gottfinnande):
  • Operativsystem: Mac OS X 10.6.8
  • Processor: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Minne: 4 GB DDR2, 667 MHz
 • Den icke nedladdningsbara klienten har stöd för följande webbläsare: Internet Explorer 8.0 och senare, Firefox 3 och senare, Safari 4 och senare samt Chrome 4 och senare.
 • Alla slutanvändare måste ha insticksprogrammet Adobe Flash Player (10.3 och senare) installerat. Om den installerade Adobe Flash Player-versionen inte är kompatibel med ovanstående krav uppmanas slutanvändaren att ladda ner och installera den version som krävs.
 • För mobilappen på iPhone och iPad har vi stöd för iOS 6.0 och senare versioner.
 • För mobilappen på Android-operativsystem gäller följande minimikrav:
  • ARM 7-processor med vektorflyttal, minst 550 MHz, OpenGL ES 2.0, H.264- och AAC-maskinvaruavkodare
  • Android™ 2.3 och senare
  • 256 MB RAM-minne

Observera att vi kan upphöra att stödja föråldrade versioner av ovannämnda maskin- eller programvara helt efter vårt eget gottfinnande.


24. Flera olika valutor på kasinot

Om du har valt brittiska pund (GBP) eller euro (EUR) som spelkontovaluta på kasinot rekommenderar vi starkt att du uppgraderar alla versioner av kasinot som du har installerade, till den senaste versionen eftersom den har fullständigt stöd för flera valutor. Om du öppnar en äldre kasinoversion som inte har uppgraderats kommer diverse felaktigheter att visas som vi inte tar ansvar för på något sätt. Exempelvis kommer spelhistoriken över omgångar som spelats i den registrerade valutan att visas med fel valutasymbol. Rätt historik kan endast visas i den nya kasinoversionen.


25. Gällande lag

Användaravtalet och förhållandet mellan parterna är underkastat och ska tolkas i enlighet med lagarna i Gibraltar och du samtycker oåterkalleligen till bolagets förmån att domstolarna i Gibraltar äger ensam domsrätt i alla tvister (inklusive kvittningsanspråk och motanspråk) som kan uppstå i samband med tillkomsten, giltigheten, innebörden, tolkning och verkställande av användaravtalet eller de juridiska förhållanden som upprättas genom det eller på annat sätt uppkommer i samband med användaravtalet.


26. Avvikelser mellan språkversioner

Användaravtalet är i originalversionen avfattat på engelska. I händelse av avvikelser i innebörd mellan den engelskspråkiga originalversionen och översatta versioner av användaravtalethar den engelska versionen tolkningsföreträde.


27. Villkor för specifika spel


Jackpottvinster

Du godtar härmed att för den händelse att du vinner en jackpott på 20 000 USD eller mer (eller motsvarande belopp i annan valuta) på kasinots spelautomater, videospelautomater, videopoker eller andra jackpottspel eller -maskiner har bolaget en oåterkallelig, exklusiv och oupphörlig världsomspännande rätt och licens att använda ditt namn, ditt fotografi eller din avbild i samtliga medier i syfte att marknadsföra och bedriva PR för bolaget och webbplatsen och du förbinder dig att samarbeta med bolagets representanter i detta hänseende. Jackpottvinster kan delas ut till vinnare i upp till 24 månatliga delbetalningar om bolaget beslutar detta efter eget gottfinnande.


Live Casino

Härmed bekräftar du att du för att kunna spela i vårt Live Casino måste du som spelare uppylla följande minimikrav i fråga om maskinvara, programvara och uppkoppling:

 • Maskinvara:
  • 2,5 GHz Intel Pentium III eller annan 100 % kompatibel processor
  • 1 GB RAM-minne
  • Tangentbord, mus
 • Programvara:
  • Microsoft Windows XP SP2 eller nyare
  • SVGA-grafikkort med stöd för 800 x 600 bildpunkters upplösning eller mer
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 eller senare
  • Adobe Flash Player 9
 • Anslutning: 256 kbit/s

Observera att vi kan upphöra att stödja föråldrade versioner av ovannämnda maskin- eller programvara helt efter vårt eget gottfinnande.
Du godtar härmed att om anslutningen till Live Casino går förlorad på grund av olämplig maskinvara, programvara och/eller anslutningskonfiguration hos spelaren är vi på inget skyldiga att återbetala något till den drabbade spelare och bolaget ska inte bära ansvar för förluster, inklusive förlorade vinster, som uppstår som ett resultat av detta.


Poker

Du godtar härmed att samtliga insatser som du lägger i samband med pokerspel med flera spelare är belopp som satsas mot andra användare och inte vadslagning som läggs hos eller mot bolaget. Bolaget påtar sig ingen som helst risk för insatser som läggs mellan olika användare av tjänsterna. Under inga omständigheter lägger eller godtar bolaget egna insatser.
Du är införstådd med och godtar till att alla våra pokerspel med flera spelare är offentliga och därför kan granskas och publiceras av andra spelare, antingen vid speltillfället eller senare.
Vi anordnar pokerspel med flera spelare i syfte att tillhandahålla en plattform där spelare kan spela poker och med hjälp av programvaran satsa mot varandra. Som gengäld för denna tjänst tar vi ut antingen:

 1. en provision (så kallad rake) som beräknas i enligt med husreglerna
 2. en procentandel av inköpsavgiften för turneringar.

Maskopi: Maskopi innebär att två eller flera spelare vid ett pokerbord försöker tillförskansa sig ett orättvist övertag genom att dela information om sina kort eller andra uppgifter. Alla spelare som står i maskopi med varandra eller försöker att ställa sig i maskopi med en annan spelare kan permanent bannlysas från att använda tjänsterna eller programvaran eller andra tjänster med anknytning till bolaget. Vidare kan deras konton kan komma att avslutas med omedelbar verkan och bolaget äger då rätt att behålla eventuella innestående belopp på dessa konton. Vi har utvecklat och använder en egen, sofistikerad teknik med avsikt att finna och identifiera spelare som står i maskopi med varandra. Om bolaget under spelets gång informeras om misstänkt maskopi kan det, efter eget gottfinnande, avsluta misstänkta spelares tillgång till tjänsterna och/eller spärra deras konton samt hålla inne alla tillgängliga medel på deras konton. Inga spelare äger rätt att kräva att bolaget ska vidta några andra åtgärder mot spelare som misstänks för maskopi, fusk eller annan form av bedrägeri.
Om du misstänker att spelare är i maskopi med varandra eller fuskar kan du kontakta oss via e-post på support@888.com eller e-postadressen till supportavdelningen på tillämpligt generiskt varumärke.
Markerdumpning: Markerdumpning innebär att en spelare avsiktligt förlorar en hand för att på så sätt överföra sina spelmarker till en annan spelare. Alla spelare som ägnar sig åt eller försöker ägna sig åt markerdumpning medan de använder tjänsterna kan permanent bannlysas från att använda tjänsterna eller programvaran eller andra tjänster med anknytning till bolaget. Vidare kan deras konton komma att avslutas med omedelbar verkan. Om bolaget under spelets gång informeras om misstänkt markerdumpning kan det efter eget gottfinnande avsluta misstänkta spelares tillgång till tjänsterna och/eller spärra deras konton samt kvarhålla alla innestående belopp medel på deras konton. Under sådana omständigheter är bolaget inte skyldigt att till spelaren betala tillbaka eventuella innestående medel på spelkontot vid den aktuella tidpunkten.
Om vi har rimlig anledning att misstänka att ett konto eller grupp av konton används systematiskt för att vinna fördelar över andra spelare eller i syfte att handla i ond tro gentemot övriga spelare eller bolaget – till exempel genom att vissa specifika tekniker tillämpas till andra spelares nackdel eller genom att spela som en grupp – äger bolaget rätt att spärra eller avsluta samtliga dessa konton och är under dessa omständigheter inte skyldigt att återbetala några innestående belopp på deras konton.
Platshjälpmedel: Utan att avvika från villkoren om förbjudet mot användning av programvaruhjälpmedel får du inte använda något program eller externa hjälpmedel som, enligt vår mening, gör att du kan hitta en stol vid ett bord eller automatiskt placera dig vid bordet (”platshjälpmedel”). Vi granskar fortlöpande tjänsterna efter tecken på användning av platshjälpmedel och i händelse av att vi bedömer att de har använts förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga åtgärder, såsom att omedelbart spärra tillgången till tjänsterna för den aktuelle användaren, avsluta hans/hennes konto och konfiskera alla belopp som finns innestående på vederbörandes konto.
Missbruk av ”stå över”-funktionen: ”Stå över”-funktionen är endast avsedd för korta pauser mellan långa perioder av spel. Den är inte avsedd för användning när inget spel sker vid bordet eller vid väntan på att spelare ska ansluta sig till eller lämna bordet. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, vidta åtgärder mot spelare som ”står över” under längre tid. Spelare som upprepade gånger missbrukar ”stå över”-funktionen kan begränsas från att delta i våra pokerspel, antingen tillfälligt eller på obestämd tid.
Betalningstvister: Varje enskild användare av tjänsterna bär det fulla ansvaret för att betala de belopp som han/hon är skyldig andra användare av tjänsterna och/eller bolaget. Alla krav som en användare av tjänsterna kan ha på betalning av vinster i fråga om förlorade insatser som placerats av annan användare av tjänsterna ska ställas till den andra användaren, inte bolaget. Bolaget har ingen som helst skyldighet att betala användare i det fall en annan användare av tjänsterna inte betalar, oavsett orsak, eller att vidta några som helst åtgärder mot sådana användare. Tvister som uppstår mellan användare av tjänsterna, inklusive sådana som avser betalningsbedrägerier, är inte bolagets ansvar.
Om ditt konto förknippas med pokerbedrägeri på något sätt – till exempel markerdumpning, maskopi eller mottagande av bedrägliga penningöverföringar – kan det hända att ditt konto avslutas och vi äger ingen skyldighet att betala tillbaka medlen på kontot till dig. Detta oavsett om det går att bevisa att ditt konto avsiktligt används för mottagande av medel från bedrägliga användare eller ej.
I händelse av undersökningar av pokerbedrägeri är vi på inget sätt skyldiga att godta eventuella förklaringar som ges för mottagande eller användning av bedrägliga medel. Om en sådan undersökning löses och ditt konto öppnas på nytt kan vi välja att från ditt spelkonto ta bort de bedrägliga medlen.
Penningöverföringar – om du väljer att göra en penningöverföring till ett annat konto godtar du att sådana överföringar är irreversibla. När beloppet och mottagarens användarnamn väl har bekräftats är sådana överföringar irreversibla och tar inget ansvar för eventuella förluster av medel som orsakas av att medlemmar gör överföringar till fel konto.
Om ditt konto får insättningar via penningöverföringar från konton som är föremål för säkerhetsärenden förbehåller vi oss rätten att spärra ditt konto och hålla inne alla medel tills dess att säkerhetsärendena är lösta, inklusive de som inneburit att du fått penningöverföringar. Inga spelare äger rätt att kräva att bolaget ska vidta några åtgärder mot spelare som misstänks för maskopi, fusk eller andra former av bedrägeri. Bolaget kommer inte att tillhandahålla någon information i fråga om undersökningarna eller deras eventuella resultat. Du är helt medveten om att du löper risk att förlora pengar vid spel via tjänsterna och ansvarar ensam för eventuella förluster. Du är införstådd med att användningen av tjänsterna sker helt frivilligt, efter eget gottfinnande och på egen risk. Utöver vad som anges häri kan du i fråga om eventuella förluster inte ställa några som helst krav på bolaget, dess närstående enheter, generiska varumärkespartner och ej heller deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare eller anställda.


Live Poker

För att kunna spela vid livepokerborden måste du ha en videokamera ansluten till datorn.
Spelare som står över i ett livepokerspel kommer att tas bort från videopokerbordet för att ge plats för andra spelare på väntelistan (om inte väntelistan är tom).
Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet spelare som ”tittar på” vid livepokerborden och ändra detta antal från gång till annan efter eget gottfinnande.
Följande regler gäller vid videoborden för livepoker:

 • Du får inte göra uttalanden av öppet sexuell eller grovt kränkande karaktär, inklusive uttalanden som ger uttryck för fördomar, rasism, hat eller innehåller svordomar.
 • Du ska inte göra några uttalanden eller på annat sätt bete dig stötande vid bordet och får inte kränka, trakassera eller förolämpa andra spelare vid bordet.
 • Du ska inte göra några uttalanden eller på annat sätt bete dig på ett sätt som försöker utyttja spelet i syfte att göra reklam eller främja kommersiella eller privata intressen.

I den händelse du bryter mot någon av punkterna ovan gällande olämpligt uppförande vid videoborden för livepoker ska bolaget ha rätt att avlägsna dig från pokerrummet eller vidta andra åtgärder som man anser nödvändiga, inklusive tillfällig avstängning eller permanent avslutande av ditt konto. Dessutom har bolaget rätt att i kampanjer som rör videopokerbord neka vinster för alla deltagare som företaget bedömer har brutit mot regler, inklusive att medvetet täcka över eller på annat sätt blockera kameran.
Bolaget ska dock inte hållas ansvarigt för bilder som läggs upp via webbkamerorna eller för kommentarer som våra medlemmar gör om dem och vi ska inte hållas ansvariga för upplevda förolämpningar eller skador. Bolaget är inte förpliktigat att övervaka sådana bilder och kommentarer eller att informera dig om eventuella åtgärder som vidtas mot en medlem efter att klagomål framförts.
Din medverkan vid livepokervideobordet anses utgöra ditt medgivande till bolagets användning av ditt namn, din bild eller avbild, ljudupptagningar av dig och uppgifter om nationalitet i marknadsförings- och PR-syfte såsom det finner lämpligt, utan krav på betalning och du ger härmed bolaget rätt att göra det.?
Du intygar att du är införstådd med och godtar att bolaget filmar och fotograferar pokerborden och strömmar livevideo från dem på webbplatserna.
Vidare förstår du och godkänner att genom att vara med vid livepokerbordet kommer andra spelare vid bordet också att kunna använda och publicera din bild och ljudupptagningar av dig bortom bolagets kontroll och du kan inte resa krav mot bolaget i detta avseende.


Sportbetting

Läs "888sports regler för vadslagning på sport" noga.


Bonusar

Om har rimlig anledning att misstänka att en medlem missbrukar någon av våra insättningsrelaterade på något sätt kan vi välja att avsluta kontot och eventuella tillhörande konton för våra tjänster samt hålla inne innestående medel på sådana konton. En misstanke om missbruk kan vara grundad på upprepade mönster av insättningar/utbetalningar/återinsättningar som enbart har till syfte att erhålla den insättningsrelaterade bonusen.
Om vi har rimlig anledning att misstänka att en medlem missbrukar våra gratiswebbplatser och erbjudanden om gratisspel kan vi välja att avsluta kontot och eventuella tillhörande konton för våra tjänster samt hålla inne innestående medel på sådana konton. Om vi har rimlig anledning att misstänka att en medlem missbrukar andan på våra webbplatser för gratisspel – till exempel genom att upprepade gånger endast spela med gratisspel eller genom att köpa alla biljetter till ett gratisspel – kan vi välja att stänga kontot och eventuella tillhörande konton för våra tjänster samt hålla inne innestående medel på sådana konton.
Om vi har anledning att misstänka att ett konto eller grupp av konton används systematiskt – till exempel genom att vissa satsningstekniker tillämpas eller genom att satsningar sker i grupp – äger bolaget rätt att spärra eller avsluta samtliga dessa konton och är under dessa omständigheter inte skyldigt att återbetala några innestående belopp på dem.


28. Cashup-kort – särskilda villkor

 1. Cashup-kortet (hädanefter benämnt ”kortet”) kan lösas in, d.v.s. användas för att sätta in kortets valör hos medverkande webbplater för exempelvis egna och generiska varumärken.
 2. Vid köp av kortet och efterföljande inskickande av kortnumret till oss för kontroll och bekräftelse godtar du att låta dig bindas av villkoren i användaravtalet.
 3. Våra normala insättningsgränser gäller vid användning av korten.
 4. Vi förbehåller oss att vägra att validera ett kortnummer eller upphäva dess användande om vi har anledning att misstänka att brott mot tillämpliga lagar eller regler har skett eller sannolikt kommer att ske.
 5. Kortet har inget verktligt penningvärde och kan inte laddas om. Kortets inköpspris är inte återbetalningsbart och dess värde kan inte omvandlas till dess motsvarighet i kontanter.
 6. För att kunna köpa och lösa in ett kort måste du vara 18 år gammal (eller äldre om så krävs i lagen i det land du bor).
 7. Vi ansvarar inte för förlust av eller skada på kortet när det väl har aktiverats. Du är ensam ansvarig för förluster eller skador som uppstår på grund av ett förkommet, skadat eller stulet kort eller ett kort som används utan din tillåtelse.
 8. Kortet måste användas inom den angivna tidsperioden för respektive kort, annars upphör kortet utan undantag att gälla och vi har ingen skyldighet att betala tillbaka inköpspriset till dig. Du kan inte lägga till ytterligare värde på kortet när kortet väl har upphört att gälla.
 9. Användningen av kortet är underkastad dessa särskilda villkor.

Spelare i Storbritannien och Nordirland

Om du spelar i Storbritannien eller Nordirland gäller följande tilläggsvillkor (hädanefter benämnda de ”brittiska villkoren”) Om de brittiska villkoren står i strid med andra villkor i användaravtalet ska de brittiska villkoren ges tolkningsföreträde.

 • Om du är under 18 år och laddar ner eller använder tjänster begår du ett straffrättsligt brott i Storbritannien och Nordirland.
 • Om din ålder inte har bekräftats av 888 UK Limited inom 72 timmar från din första insättning hos oss spärras ditt konto temporärt och inget ytterligare spelande tillåts förrän 888 UK Limited har lyckats bekräfta din ålder. 888 UK Limited förbehåller sig rätten att innehålla eventuella innestående medel på ditt konto tills din ålder har styrkts. Om det efter genomförd ålderskontroll visar sig att du är minderårig återbetalar 888 UK Limited det ursprungliga insättningsbeloppet, men eventuella vinster betalas inte ut.
 • Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited, ett företag inom samma koncern som 888 UK Limited, kommer att behandla dina betalningar och hantera dina medel på uppdrag av 888 UK Limited. Cassavas namn kommer därför visas på ditt kreditkortsbesked (eller på andra kontoutdrag såsom tillämpligt). Om inte annat följer av lagstadgade krav kan 888 UK Limited från tid till annan, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, använda något annat företag inom samma koncern för att tillhandahålla sådana tjänster.

Klagomål/tvister:

 • I händelse av anspråk eller tvist ska du inledningsvis först ta upp anspråket eller tvisten via e-post med vår kundtjänstavdelning (support@888.com) eller supportavdelningen på tillämpligt generiskt varumärke. Du ska ta upp sådana anspråk inom sju arbetsdagar från datumet för den ursprungliga transaktionen och tillhandahålla 888 UK Limited med alla relevanta uppgifter eller bevis som 888 UK Limited rimligen begär för att kunna granska anspråket eller tvisten.
 • 888 UK Limiteds supportteam granskar anspråket och meddelar sitt beslut inom 14 arbetsdagar från det att du skickat in anspråket eller tvisten.
 • Om du inte godtar 888 UK Limiteds beslut bör du kontakta vår supportansvarige för att överklaga beslutet och omgående förse 888 UK Limited med alla relevanta bevis som rör anspråket.
 • Den supportansvarige underkastar ditt krav en förnyad granskning och meddelar 888 UK Limiteds slutgiltiga beslut inom 14 arbetsdagar.
 • Om du fortfarande är missnöjd efter att ovanstående process har slutförts kan du hänvisa ditt anspråk till en alternativ procedur för biläggande av tvister hos eCOGRA. Om du hänvisar ditt anspråk till eCOGRA bör du göra det omgående efter mottagande av 888 UK Limiteds slutgiltiga beslut. För vidare information om eCOGRA:s tjänster för tvistlösning, se http://www.ecogra.org/srs/policies_procedures.php. För ett formulär för tvistlösning, se http://www.ecogra.org/srs/dispute.php.
 • Ovanstående process hindrar dig naturligtvis inte från att inleda en rättsprocess i domstol i enlighet med användaravtalet.
 • Observera att vid eventuella anspråk och tvister som involverar spelare som inte spelar i Storbritannien eller Nordirland gäller inte ovanstående procedur och du är i så fall hänvisad till tvistlösningsprocessen i paragraf 15 ovan, vilken handläggs av Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited.

Senast uppdaterad den 30 oktober 2014


SKRIV UT OCH SPARA EN KOPIA AV ANVÄNDARAVTALET FÖR EGET BRUK.